Informacje ogólne

Katedra Elektroenergetyki składa się z trzech zespołów badawczych:

- Zespół Badawczy Elektrowni i Gospodarki Energetycznej (prof. Paweł Bućko),

- Zespół Badawczy Urządzeń Elektroenergetycznych (prof. Stanisław Czapp),

- Zespół Badawczy Systemów Elektroenergetycznych (prof. Jacek Klucznik).

W Zespole Badawczym Elektrowni i Gospodarki Energetycznej  prowadzone są prace w zakresie planowania rozwoju źródeł mocy szczytowej i regulacyjno-interwencyjnej w systemie elektroenergetycznym oraz optymalizacji rozwoju zintegrowanych systemów energetycznych z udziałem nowoczesnych, w tym także odnawialnych źródeł energii. Opracowuje się zasady ekonomicznej eksploatacji elektrowni cieplnych, wodnych, wiatrowych oraz elektrociepłowni komunalnych i przemysłowych z uwzględnieniem wymogów środowiskowych. Rozwijane są również badania z zakresu metod oceny efektywności inwestowania w energetyce.

W Zespole Badawczym Urządzeń Elektroenergetycznych prowadzone są prace w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, instalacji elektrycznych, zabezpieczeń różnicowych i wyłączników różnicowoprądowych pracujących w sieciach o rosnącym nasyceniu odbiorami nieliniowymi  oraz odbiorami i źródłami energii przyłączonymi do sieci przez przekształtniki energoelektroniczne.  Rozwijane są również badania z zakresu nowych metod ochrony instalacji elektrycznych oraz algorytmów pomiaru wielkości charakteryzujących te instalacje.

W Zespole Badawczym Systemów Elektroenergetycznych prowadzone są prace w zakresie analiz stanów pracy systemu elektroenergetycznego z uwzględnieniem procesów regulacyjnych, analiz stanów nieustalonych systemu elektroenergetycznego oraz automatyki i sterowania w elektroenergetyce. Rozwijane są prace nad udoskonalaniem modeli, metod i algorytmów sterowania układów automatyki, programów komputerowych oraz unowocześniany jest aparat teoretyczny (sieci neuronowe, zbiory rozmyte, algorytmy genetyczne).

Tematyka badawcza
Wybrane projekty
Wybrane publikacje
Aktualności
Historia

Główne działania badawcze Katedry prowadzone są w następujących obszarach:

  • ochrona i bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego,
  • stabilność sterowanie pracą systemu elektroenergetycznego,
  • kompleksowe modelowanie systemów elektroenergetycznych oraz szczegółowe modele elementów systemu,
  • urządzenia FACTS i systemy HVDC w systemach elektroenergetycznych,
  • odnawialne źródła energii w systemach elektroenergetycznych,
  • urządzenia i instalacje elektryczne,
  • optymalizacja struktury i parametrów systemu elektroenergetycznego zasilającego duże aglomeracje w celu spełnienia wymagań rynku energii elektrycznej,
  • metody i modele zintegrowanych analiz E3 (energia, ekonomia, środowisko) opartych na symulacji i optymalizacji z wykorzystaniem modelu ETSAP MARKAL (MARKet ALLocation) do długoterminowego planowania systemu energetycznego w skali krajowej i lokalnej,
  • kogeneracja w elektrowniach jądrowych.

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.