Archiwizacja i niszczenie dokumentów | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Archiwizacja i niszczenie dokumentów

Skoroszyty z dokumentami ułożone jeden na drugi

Jednostką wyznaczoną do realizacji procesu archiwizacji i niszczenia dokumentacji jest Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów Politechniki Gdańskiej. Na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki osobą odpowiedzialną za nadzór nad przebiegiem procesu oraz udzielanie informacji jest pani Sylwia Krupińska.


Niszczenie

Szczegółowa procedura dotycząca bezpiecznego niszczenia dokumentacji niearchiwalnej została określona w Zarządzeniu Rektora nr 38/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie: procedury bezpiecznego niszczenia dokumentacji niearchiwalnej, przychodzącej oraz powstającej w Politechnice Gdańskiej.

Zgodnie z procedurą, w celu zniszczenia dokumentacji należy przygotować komplet dokumentów w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej. Przygotowany komplet dokumentów należy przekazać pani Sylwii Krupińskiej celem weryfikacji i ustalenia dalszego toku postępowania.

Wzory dokumentów:


Archiwizacja

Archiwizacja dokumentów odbywa się zgodne z Zarządzeniem Rektora nr 12/2017 z 5 lipca 2017 w sprawie: zatwierdzenia normatywów kancelaryjnych t.j. instrukcji kancelaryjnej Politechniki Gdańskiej, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Politechniki Gdańskiej.

Akta spraw ostatecznie załatwionych przechowuje się w jednostkach organizacyjnych przez okres dwóch lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po zamknięciu teczki spraw. Po upływie okresu przechowywania akt w jednostkach organizacyjnych należy akta przekazać do Archiwum Zakładowego Politechniki Gdańskiej.

Dokumentacja powstająca i wpływająca do Politechniki Gdańskiej dzieli się na:

  • materiały archiwalne (kategoria A) wchodzące w skład państwowego zasobu archiwalnego, posiadające trwałe znaczenie, jako źródło informacji o wartości historycznej,
  • dokumentację niearchiwalną (kategoria B), czyli wszelką inną dokumentację, posiadająca jedynie czasowe znaczenie praktyczne. Długość okresu przechowywania dokumentacji niearchiwalnej w latach określa się symbolem literowym i liczbą w zapisie arabskim (np. B2, B5, B10)

Symbol literowy "Bc" oznacza kategorię dokumentacji posiadającej krótkotrwałe znaczenie praktyczne, która po pełnym wykorzystaniu jest przekazywana z jednostki organizacyjnej na makulaturę w porozumieniu z Archiwum Politechniki Gdańskiej.

Porządkowanie akt kategorii B5, B10, B50:

  • zszyć/spiąć akta,
  • prawidłowo opisać teczkę.

Porządkowanie akt kategorii A/BE50:

  • należy ułożyć akta wewnątrz teczki zgodnie ze spisem spraw, a w obrębie sprawy chronologicznie, co oznacza, że pisma najstarsze są na wierzchu a pisma najmłodsze na spodzie,
  • wyciągnąć wszystkie wtórniki, nieistotną korespondencje, brudnopisy,
  • usunąć wszystkie części metalowe (spinacze, zszywki itp.),
  • ponumerować wszystkie zapisane stron miękkim ołówkiem w prawym górnym rogu, a na odwrocie strony w lewym,
  • zszyć uporządkowane akt w teczkach o kartonowych okładkach lub umieścić w teczkach,
  • prawidłowo opisać teczkę.

Przed przekazaniem akta powinny zostać uporządkowane i zaopatrzone w spisy zdawczo-odbiorcze w 3 egzemplarzach. Spisy należy sporządzić według formularza (wzór formularza do pobrania).

Przygotowany spis zdawczo-odbiorczy należy przekazać pani Sylwii Krupińskiej celem sprawdzenia i ustalenia dalszej procedury przekazania.