Dofinansowanie projektu termomodernizacji budynku WEiA z WFOŚiGW | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-08-23

Dofinansowanie projektu termomodernizacji budynku WEiA z WFOŚiGW

Dofinansowanie termomodernizacji budynku WEiA z WFOŚiGW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę o dotację nr WFOŚ/D/201/945/2023/Brodziec na realizację zadania pn. „Projekt termomodernizacji budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki usytuowanego na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej nr 12”, w ramach programu "Brodziec – adaptacja do zmian klimatu".  

Program był skierowany do publicznych uczelni wyższych działających na terenie województwa pomorskiego. Uczelnie mogły zgłaszać do objęcia finansowaniem zadania, dzięki którym m.in. zmniejszy się zużycie energii elektrycznej i ciepła, ograniczona zostanie emisja dwutlenku węgla do atmosfery, zagospodarowane zostaną wody opadowe i roztopowe czy poprawi się efektywność wykorzystania wody.

Dotacja udzielona dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki obejmuje sfinansowanie opracowania projektu architektoniczno-budowlanego termomodernizacji budynku nr 12. Tematyka projektu jest odpowiedzią na konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac termoizolacyjnych. Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki został wzniesiony na początku XX w. a następnie odbudowany po zniszczeniach wojennych w 1945 r. Projekt architektoniczno -budowlany skupi się na problemie poprawy stanu technicznego przegród zewnętrznych (ścian fundamentowych). W okresie zimowym występuje zjawisko wychładzania i przemarzania ścian skutkujące wykraplaniem pary wodnej. Wykraplanie powoduje degradację okładzin ścian (wykwity, pleśń i grzyby).

Zakres planowanych prac, które zostaną ujęte w projekcie architektoniczno-budowlanym to m.in. wykonanie izolacji termicznych i przeciwwodnych ścian fundamentowych na odcinku od poziomu terenu do ław fundamentowych, osuszenie i wyrównanie ścian zewnętrznych oraz wymiana warstw wierzchnich posadzki na gruncie.

Termomodernizacja pomieszczeń piwnicznych wpłynie na poprawę efektywności energetycznej budynku oraz poprawi komfort pracy dla przybywających w budynku osób. Planowany efekt ekologiczny zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej w wyniku ocieplenia ścian piwnicznych wyniesie 11,21 [GJ] oszczędności w zakresie energii końcowej potrzebnej do ogrzewania, oraz wpłynie na zmniejszenie emisji CO2 o 1,066 [Mg/rok]. Przeprowadzone prace naprawcze wpłyną na ochronę struktury konstrukcyjnej budynku, co wpłynie na jego trwałość i przedłuży okres jego funkcjonowania oraz zapewni należyte bezpieczeństwo na terenie kampusu Uczelni.

Wysokość udzielonej dotacji to 100 000,00 zł. Projekt będzie realizowany do dn. 1 lipca 2024 r.

117 wyświetleń