Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w dniu 6 marca 2018 r. | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w dniu 6 marca 2018 r.

Przedstawiciele Rady Konsultacyjnej WEiA przy stole obrad

W dniu 6 marca 2018 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Konsultacyjnej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Spotkanie odbyło się w siedzibie INFRACORR Sp. z o.o. w Gdańsku na zaproszenie p. Zbigniewa Borkowskiego, prezesa spółki. 

W ramach spotkania Dziekan prof. Janusz Nieznański zaprezentował aktualne osiągnięcia Wydziału – na czele z najważniejszym, czyli uzyskaniem w 2018 roku kategorii A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych. Dziekan Nieznański przedstawił także główne kierunki działania Wydziału w najbliższych latach, wśród których znalazły się trzy cele:

  • uzyskanie znaczącego dorobku naukowego do oceny parametrycznej za lata 2017-2020
  • istotny wzrost umiędzynarodowienia kształcenia i badań naukowych
  • poprawa pozycji Wydziału i Uczelni w rankingach krajowych i międzynarodowych.

Jako proponowane narzędzia realizacji strategii ukierunkowanej na wysoką pozycję naukową Wydziału Dziekan wymienił między innymi następujące działania:

  • nagrody dla pracowników za wkład do oceny parametrycznej Wydziału
  • przywrócenie systemu premii finansowych dla autorów i współautorów wysoko punktowanych publikacji naukowych,
  • wydzielenie rezerwy finansowej na wsparcie publikacji Open Access,
  • zapewnienie wsparcia dla pracowników w publikowaniu w języku angielskim w renomowanych czasopismach (pomoc w tłumaczeniu manuskryptów, korekty językowe),
  • zwiększenie umiędzynarodowienia kadry dydaktycznej poprzez zapraszanie profesorów wizytujących i doktorantów z zagranicy,
  • uzyskanie kolejnych akredytacji kierunków studiów, w tym akredytacji PKA, KAUT i programu „Studia z przyszłością”,
  • wzrost udziału współpracy z otoczeniem gospodarczym w kreowaniu programów kształcenia oraz kierunków prowadzonych badań naukowych.

Działania we wskazanych kierunkach powinny jednocześnie skutkować wzrostem dotacji podstawowej dla Uczelni i Wydziału.

W kolejnym punkcie spotkania Prodziekan ds. rozwoju doc. Andrzej Augusiak przedstawił planowane nowe formy współpracy Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Wśród propozycji znalazły się między innymi stypendia studenckie i doktoranckie fundowane przez przedsiębiorstwa, studenckie projekty zespołowe realizowane wspólnie przez Wydział i przedsiębiorstwa, a także wspólne projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane na zasadach tzw. skutecznej współpracy Wydziału z przedsiębiorstwami.

W ramach dyskusji, członkowie Rady Konsultacyjnej odnieśli się do informacji przekazanych przez kierownictwo Wydziału. Wśród wypowiedzi najżywszą dyskusję wywołał głos p. Jerzego Gajewskiego, Prezesa Zarządu NDI SA, który zaproponował stworzenie finansowych form wsparcia działalności Wydziału przez przemysł. Dodatkowe środki z przemysłu mogłyby być wykorzystywane między innymi na znaczące zwiększenie zachęt finansowych dla naukowców i doktorantów. Dyskusja nad tą propozycją będzie kontynuowana na kolejnym spotkaniu Rady Konsultacyjnej, która odbędzie się w siedzibie NDI SA.

Spotkanie zakończyła prezentacja działalności spółki INFRACORR, w tym projektów zrealizowanych we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki – między innymi przy stworzeniu Laboratorium Generacji Rozproszonej w Niestępowie.

Powrót