Wydział Elektrotechniki i Automatyki z uprawnieniami do habilitowania w dyscyplinie automatyka i robotyka | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydział Elektrotechniki i Automatyki z uprawnieniami do habilitowania w dyscyplinie automatyka i robotyka

Pieczęć Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów

W dniu 29 maja 2017 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu Wydziałowi Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka.

W wyniku decyzji Politechnika Gdańska uzyskała kolejne, 12. uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych. Oprócz tego Uczelnia posiada jeszcze uprawnienia habilitacyjne w dziedzinach nauk chemicznych, nauk fizycznych oraz nauk ekonomicznych.

Dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki jest to druga dyscyplina naukowa, obok dyscypliny elektrotechnika, w której jednostka może nadawać stopień naukowy doktora habilitowanego. W ten sposób Wydział stanie się trzecią jednostką Politechniki Gdańskiej posiadającą uprawnienia do habilitowania w więcej niż jednej dyscyplinie nauk technicznych.

Uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego wymagało spełnienia przez Wydział wielu wymogów formalno-prawnych oraz merytorycznych w zakresie udokumentowanych osiągnięć naukowo-badawczych w dyscyplinie automatyka i robotyka. Szczegółowe wymagania w tym zakresie opisuje Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Powrót