W polskim szkolnictwie wyższym akredytacja to uznanie przez instytucję zewnętrzną kompetencji szkoły wyższej lub jej jednostek organizacyjnych do prowadzenia studiów na określonym kierunku. Akredytacja ma charakter okresowy i cykliczny. Ustawową akredytację uczelni wyższych w Polsce realizuje Polska Komisja Akredytacyjna. Programy akredytacyjne prowadzą również instytucje środowiskowe, powołane przez grupy uczelni, jak również inne instytucje związane z promocją i rozwojem edukacji i szkolnictwa wyższego.

Akredytacje PKA

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) jest niezależnym gremium eksperckim działającym na rzecz doskonalenia jakości kształcenia prowadzonego przez uczelnie, zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Komisja dokonuje ocen programowych (kierunków studiów) oraz ocen instytucjonalnych (całych jednostek) wszystkich szkół wyższych w Polsce.

Oceny PKA weryfikują stopień spełnienia wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i przepisach wykonawczych, a także kompleksowość, funkcjonowanie i skuteczność wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz mechanizmy jego doskonalenia.

Akredytacja KAUT / EUR-ACE

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) jest komisją powołaną przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i działającą na rzecz podnoszenia jakości kształcenia polskich uczelni technicznych. Komisja jest członkiem europejskiej organizacji akredytacyjnej European Network for Accreditation of Engineering Education, w ramach której posiada uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu EUR-ACE® Label.

Studia z przyszłością

Certyfikat akredytacyjny Studia z Przyszłością nadawany jest przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikaty przyznawane są kierunkom studiów, które cechuje nowoczesność kształcenia, wysoka jakość realizowanego programu oraz skuteczność w edukowaniu z myślą o rynku pracy. Certyfikaty otrzymają jednostki uczelni, które swoje programy kształcenia opierają na trzech filarach: przekazywaniu aktualnej i nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.