Wydział Elektrotechniki i Automatyki z kategorią A wg oceny jakości działalności naukowej! | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydział Elektrotechniki i Automatyki z kategorią A wg oceny jakości działalności naukowej!

Litera A w kółku na niebieskim tle

W dniu 16 października 2017 r. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych opublikował informację nt. kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych.

Zgodnie z opublikowaną informacją Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej otrzymał ocenę A !

Ocena została przeprowadzona za lata 2013-2016, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016, poz. 2154).

W ramach przeprowadzonej oceny Wydziałowi Elektrotechniki i Automatyki zostały przyznane następujące oceny punktowe za osiągnięcia w ramach czterech kryteriów:

  • osiągnięcia naukowe i twórcze (waga 65) – 63,08 pkt.
  • potencjał naukowy (waga 10) – 480,46 pkt.
  • praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej (waga 15) – 6,11
  • pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej (waga 10) – 58,00.

Zgodnie z opublikowaną informacją, aż 7 z 9 wydziałów Politechniki Gdańskiej uzyskało ocenę A+ i A.

Powrót