Wydziałowa Rada Studentów

Wydziałowa Rada Studentów jest organizacją zrzeszającą studentów z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Celem działania WRS jest dbanie o dobro studentów studiujących na Wydziale, w tym o wysoką jakość kształcenia oraz o właściwe warunki do nauki i odpoczynku.

Do kompetencji WRS należy w szczególności:

  1. Reprezentowanie studentów Wydziału przed jego władzami,
  2. Wyrażanie opinii w sprawie programów kształcenia realizowanych na Wydziale,
  3. Proponowanie Dziekanowi składu Wydziałowej Komisji Stypendialnej,
  4. Wybieranie przedstawicieli studentów do organów powołanych przez Radę Wydziału,
  5. Wybieranie przedstawicieli do ogólnouczelnianych organów Samorządu Studentów.

Wydziałowa Rada Studentów powoływana jest spośród wszystkich studentów Wydziału na zasadach określonych w Ordynacji Wyborczej. Pracami Wydziałowej Rady Studentów kieruje Przewodniczący WRS, wybierany przez jej członków.

WRS zajmuje się także organizacją życia kulturalnego studentów, będąc inicjatorem i organizatorem takich wydziałowych wydarzeń jak: Otrzęsiny, Rejs Elektryka, Bal Inżyniera, Party of Fame, czy Grill Elektryka w ramach uczelnianych Technikaliów.

W trudnych sprawach indywidualnych WRS służy pomocą każdemu studentowi Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.