Wszczęcie przewodu doktorskiego

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2016 poz. 1586).

 

Wykaz dokumentów
 1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego (Załącznik nr 1) zawiera: 
  • temat rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej w zakresie której ma zostać otwarty przewód doktorski, 
  • propozycję promotora, ewentualnie kopromotora i/lub promotora pomocniczego,
  • wskazanie dyscypliny dodatkowej (w zakresie egzaminu doktorskiego),
  • informację o posiadanym certyfikacie językowym (jeśli dotyczy) 
 2. Zgoda opiekuna naukowego na objęcie funkcji promotora - zawiera dodatkowo informację o ocenie dorobku publikacyjnego do wszczęcia przewodu (Załącznik 2). 
 3. Poświadczona kopia dyplomu (notarialnie lub przez dziekanat) – dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. *
 4. Koncepcja rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru dyscypliny naukowej: automatyka i robotyka/elektrotechnika oraz określeniem problemu naukowego, zadań naukowych i metod ich rozwiązania. 
 5. Wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę. 
 6. Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie naukowej. Jeśli nie dotyczy – to oświadczenie o nieubieganiu się o nadanie stopnia doktora w innej jednostce organizacyjnej PG lub innej uczelni (Załącznik 3). 
 7. Życiorys (z ukierunkowaniem na proces kształcenia i doświadczenie zawodowe).
 8. Kwestionariusz osobowy.
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z przewodem doktorskim wraz z oświadczeniem o przyjęciu do wiadomości, że recenzje rozprawy doktorskiej zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód i Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów i że pozostaną tam aż do dnia uzyskania stopnia doktora.
 10. Oświadczenie z miejsca pracy zawierające deklarację pokrycia kosztów przewodu doktorskiego (jeśli dotyczy; art. 30 ust. 3 pkt 2). *

* Nie dotyczy słuchaczy studium doktoranckiego

 

Załączniki (jeśli dotyczy)
 • Certyfikaty potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego.
 • Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku innym niż polski.

 

Komplet dokumentów należy przekazać do pokoju 104 (do pani Haliny Kwiatkowskiej-Kasperowicz).

 

Wykaz dokumentów do pobrania