Umiędzynarodowienie

Umiędzynarodowienie jest jednym z ważniejszych działań na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Kolegium Dziekańskie prowadzi intensywne prace związane z działaniami międzynarodowymi nie tylko na płaszczyźnie dydaktycznej współpracy akademickiej. Współpraca badawcza z zagranicznym ośrodkami naukowymi mająca na celu badania o zasięgu międzynarodowym jest jednym z ważniejszych celów stawianych przed pracownikami Wydziału. Intensywne starania mają również na celu rozpowszechnienie kooperacji z przemysłem zagranicznym.

Wiadomości dotyczące umiędzynarodowienia

Zespół z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki wyróżniony na Międzynarodowej Konferencji ICERT’19

W dniach 18-20 sierpnia 2019 roku w Lizbonie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa International Conference on Energy Research and Technology (ICERT'19), prezentujące najnowsze badania służące rozwojowi nowoczesnych technologii energetycznych. W bieżącym roku konferencja byłą również częścią światowego kongresu nowych technologii World Congress on New Technologies (NewTech'19).

Na konferencji mgr inż. Michał Pacholczyk, doktorant w Katedrze Inżynierii Elektrycznej Transportu, zaprezentował referat Study on the Influence of an Axial Distance Between Rotors on a Performance of a Small Counter-Rotating Wind Turbine, przygotowany wspólnie z pracownikami naukowymi Wydziału Elektrotechniki i Automatyki: dr. inż. Krzysztofem Blecharzem oraz dr. hab. inż. Dariuszem Karkosińskim, prof. nadzw. PG.

W referacie przedstawiono wyniki badań numerycznych małej dwuwirnikowej turbiny wiatrowej, której prototyp został skonstruowany na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki w ramach projektu badawczego Dwuwirnikowa elektrownia wiatrowa z generatorem o ruchomych magneśnicy i tworniku, współfinansowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku. Do modelowania turbiny wiatrowej wykorzystano techniki Obliczeniowej Mechaniki Płynów (CFM), a obliczenia symulacyjne przeprowadzono na superkomputerze Tryton znajdującym się w Centrum Informatycznym TASK.

Zaprezentowany referat spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji i otrzymał jedno z prestiżowych wyróżnień Best Paper Award.

Wyróżniony referat można znaleźć w udostępnionych materiałach konferencyjnych