TEACHENER – Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia studentów uczelni technicznych – na kierunkach studiów związanych z energetyką – poprzez lepsze powiązanie nauczanych przedmiotów technicznych z treściami nauk społecznych i humanistycznych.

Analiza programów nauczania przedmiotów związanych z energetyką na uczelniach technicznych wskazuje, że aspekty społeczno-humanistyczne są w nich słabo reprezentowane.

Z drugiej strony, w ramach nauk społecznych i humanistycznych istnieje dobrze rozwinięty nurt badań związanych z kluczową rolą, jaką energetyka pełni w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym.

Takie dziedziny nauki jak socjologia środowiska, badania rozwojowe, nowa teoria ruchów społecznych, czy etyka i filozofia od dawna zajmują się badaniem społecznych aspektów wykorzystania energii przez człowieka.

Projekt TEACHENER ma ambicję częściowo wypełnić istniejącą lukę poprzez zaproponowanie interdyscyplinarnych programów nauczania kluczowych zagadnień z zakresu energetyki. Zostaną one opracowane wspólnie przez uczestników z uczelni technicznych i humanistycznych, przy wykorzystaniu zarówno aktualnej wiedzy branżowej, jak i narzędzi współczesnych nauk społecznych i humanistycznych.

Rezultaty
Umowa
Adresaci
Partnerzy
Do pobrania
Kontakt
Konferencja

W ramach projektu przewiduje opracowano i praktyczne wdrożono osiem modułów dydaktycznych, przystosowanych do prowadzenia zajęć na uczelniach technicznych. Moduły zawierają szczegółowe programy nauczania oraz materiały dydaktyczne dla nauczycieli i studentów, zawierające różnorodne treści społeczno-humanistyczne powiązane z szeroko rozumianą energetyką.

Wszystkie moduły dydaktyczne zostały opracowane w języku angielskim, zwiększając możliwości ich wykorzystania w procesie internacjonalizacji kształcenia na poziomie studiów wyższych.

Na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki opracowano dwa moduły nauczania:
1. moduł dotyczący społecznych aspektów rozwoju lokalnych systemów energetycznych oraz prosumentów energii,
2. moduł dotyczący społecznej percepcji ryzyka związanego z rozwojem inteligentnych sieci elektroenergetycznych (smart grids).

Platforma TEACHENER EBOOK: http://teachener.umk.pl

Więcej informacji na temat projektu

Udział przedstawicieli Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w Szkole Zimowej projektu TEACHENER

W dniach 11-15 lutego 2019 roku odbyła się pierwsza Szkoła Zimowa projektu TEACHENER. Celem Szkoły Zimowej, w której udział wzięło 22 uczestników z Polski, Czech i Hiszpanii było przeprowadzenie testowych zajęć dydaktycznych opracowanych w ramach projektu TEACHENER.

Zajęcia w ramach Szkoły Zimowej zorganizowane zostały przez Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) w miejscowości Vilanova i la Geltrú w Hiszpanii.

Politechnika Gdańska była reprezentowana przez ośmioro doktorantów, którzy uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych, oraz dr. inż. Marcina Jaskólskiego, który wykładał przedmioty opracowane na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki.

W ramach Szkoły Zimowej przeprowadzono próbne zajęcia dydaktyczne w ramach następujących czterech modułów:

  • TM 1 Energy awareness. Being aware of the importance of energy (for our life)
  • TM 4 Social impact of energy technologies. Assessing social impacts through Social Life Cycle Assessment (S-LCA)
  • TM 6 Smart metering. Social risk perception and risk governance
  • TM 8 Decentralised energy systems. Social aspects of energy production and use.

Wszystkie zajęcia przeprowadzone zostały w języku angielskim oraz z szerokim wykorzystaniem interaktywnych i aktywizujących metod nauczania, takich jak debaty, gry, dyskusje, odgrywanie ról itp. Celem zajęć było nie tylko przekazanie studentom aktualnej wiedzy, ale również przetestowanie metod nauczania rzadko wykorzystywanych na uczelniach technicznych, a stosowanych w kształceniu na studiach społecznych i humanistycznych. Na zakończenie, uczestnicy ocenili różne aspekty zrealizowanych zajęć, takie jak zawartość merytoryczna, metodyka, przystępność itp.

Piotr Stankiewicz, koordynator projektu TEACHENER z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu skomentował na gorąco: uczestnicy bardzo polubili interaktywną formę prowadzenia zajęć oraz byli niezwykle zaangażowani we wszystkie prowadzone dyskusje i ćwiczenia. W podobnym duchu wypowiedział się Andrea Ramírez Agudelo, doktorant z UPC, który zauważył: interaktywne ćwiczenia pozwoliły nam uruchomić reakcję łańcuchową pozytywnego porozumienia. Z kolei Kateřina Jiráková z Politechniki Czeskiej w Pradze stwierdziła: byłam szczęśliwa mogąc spędzić tydzień na szkole zimowej projektu TEACHENER i jestem przekonana, że dzięki temu moje rozumienie problematyki zużycia energii znacznie wzrosło.

Kolejna Szkoła Zimowa TEACHENER odbędzie się w Lipsku w dniach 25 lutego-1 marca 2019 roku w Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ) w Lipsku w Niemczech.

Galeria zdjęć


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.