TEACHENER – Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia studentów uczelni technicznych – na kierunkach studiów związanych z energetyką – poprzez lepsze powiązanie nauczanych przedmiotów technicznych z treściami nauk społecznych i humanistycznych.

Analiza programów nauczania przedmiotów związanych z energetyką na uczelniach technicznych wskazuje, że aspekty społeczno-humanistyczne są w nich słabo reprezentowane.

Z drugiej strony, w ramach nauk społecznych i humanistycznych istnieje dobrze rozwinięty nurt badań związanych z kluczową rolą, jaką energetyka pełni w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym.

Takie dziedziny nauki jak socjologia środowiska, badania rozwojowe, nowa teoria ruchów społecznych, czy etyka i filozofia od dawna zajmują się badaniem społecznych aspektów wykorzystania energii przez człowieka.

Projekt TEACHENER ma ambicję częściowo wypełnić istniejącą lukę poprzez zaproponowanie interdyscyplinarnych programów nauczania kluczowych zagadnień z zakresu energetyki. Zostaną one opracowane wspólnie przez uczestników z uczelni technicznych i humanistycznych, przy wykorzystaniu zarówno aktualnej wiedzy branżowej, jak i narzędzi współczesnych nauk społecznych i humanistycznych.

Rezultaty
Umowa
Adresaci
Partnerzy
Do pobrania
Kontakt
Konferencja

W ramach projektu przewiduje opracowano i praktyczne wdrożono osiem modułów dydaktycznych, przystosowanych do prowadzenia zajęć na uczelniach technicznych. Moduły zawierają szczegółowe programy nauczania oraz materiały dydaktyczne dla nauczycieli i studentów, zawierające różnorodne treści społeczno-humanistyczne powiązane z szeroko rozumianą energetyką.

Wszystkie moduły dydaktyczne zostały opracowane w języku angielskim, zwiększając możliwości ich wykorzystania w procesie internacjonalizacji kształcenia na poziomie studiów wyższych.

Na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki opracowano dwa moduły nauczania:
1. moduł dotyczący społecznych aspektów rozwoju lokalnych systemów energetycznych oraz prosumentów energii,
2. moduł dotyczący społecznej percepcji ryzyka związanego z rozwojem inteligentnych sieci elektroenergetycznych (smart grids).

Platforma TEACHENER EBOOK: http://teachener.umk.pl

Więcej informacji na temat projektu

Prezentacja projektu TEACHENER dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

W dniu 1 grudnia 2017 r. na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki odbyła się prezentacja projektu TEACHENER w ramach seminarium dyplomowego realizowanego na sem. VII studiów pierwszego stopnia na kierunku Elektrotechnika.

W trakcie seminarium, kilkunastosobowa grupa dyplomantek i dyplomantów miała okazję wysłuchać prezentacji dr. inż. Andrzeja Augusiaka, doc. PG, kierownika projektu TEACHENER z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, który przedstawił cele, założenia i metodykę realizacji projektu.

Oprócz omówienia zagadnień merytorycznych, kierownik projektu poinformował również o współfinansowaniu projektu z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Następnie swoje prezentacje, dotyczące przygotowywanych prac dyplomowych związanych tematycznie z projektem TEACHENER, przedstawili studenci:

  • Michał Andrzejczak, który zaprezentował pracę Analiza perspektyw rozwoju technologii typu Smart Grid oraz ich wpływu na systemy elektroenergetyczne i odbiorców energii elektrycznej,
  • Adam Nadolski, który zaprezentował pracę Prosumenci energii w Polsce i w wybranych krajach europejskich – podobieństwa i różnice.

Po wysłuchaniu prelekcji, uczestniczki i uczestnicy seminarium dyplomowego wypełnili anonimową ankietę, badającą percepcję celów i zakresu projektu.

 

Projekt współfinansowany z programu Unii Europejskiej ERASMUS+

Galeria zdjęć


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.