TEACHENER – Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia studentów uczelni technicznych – na kierunkach studiów związanych z energetyką – poprzez lepsze powiązanie nauczanych przedmiotów technicznych z treściami nauk społecznych i humanistycznych.

Analiza programów nauczania przedmiotów związanych z energetyką na uczelniach technicznych wskazuje, że aspekty społeczno-humanistyczne są w nich słabo reprezentowane.

Z drugiej strony, w ramach nauk społecznych i humanistycznych istnieje dobrze rozwinięty nurt badań związanych z kluczową rolą, jaką energetyka pełni w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym.

Takie dziedziny nauki jak socjologia środowiska, badania rozwojowe, nowa teoria ruchów społecznych, czy etyka i filozofia od dawna zajmują się badaniem społecznych aspektów wykorzystania energii przez człowieka.

Projekt TEACHENER ma ambicję częściowo wypełnić istniejącą lukę poprzez zaproponowanie interdyscyplinarnych programów nauczania kluczowych zagadnień z zakresu energetyki. Zostaną one opracowane wspólnie przez uczestników z uczelni technicznych i humanistycznych, przy wykorzystaniu zarówno aktualnej wiedzy branżowej, jak i narzędzi współczesnych nauk społecznych i humanistycznych.

Rezultaty
Umowa
Adresaci
Partnerzy
Do pobrania
Kontakt
Konferencja

W ramach projektu przewiduje opracowano i praktyczne wdrożono osiem modułów dydaktycznych, przystosowanych do prowadzenia zajęć na uczelniach technicznych. Moduły zawierają szczegółowe programy nauczania oraz materiały dydaktyczne dla nauczycieli i studentów, zawierające różnorodne treści społeczno-humanistyczne powiązane z szeroko rozumianą energetyką.

Wszystkie moduły dydaktyczne zostały opracowane w języku angielskim, zwiększając możliwości ich wykorzystania w procesie internacjonalizacji kształcenia na poziomie studiów wyższych.

Na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki opracowano dwa moduły nauczania:
1. moduł dotyczący społecznych aspektów rozwoju lokalnych systemów energetycznych oraz prosumentów energii,
2. moduł dotyczący społecznej percepcji ryzyka związanego z rozwojem inteligentnych sieci elektroenergetycznych (smart grids).

Platforma TEACHENER EBOOK: http://teachener.umk.pl

Więcej informacji na temat projektu

Konferencja podsumowująca międzynarodowy projekt TEACHENER

W dniach 27-28 czerwca 2019 roku na Politechnice Gdańskiej odbyła się konferencja Social Sciences and Humanities at Universities of Technology, podsumowująca międzynarodowy projekt TEACHENER.

Konferencja była współorganizowana przez Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej i Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz została objęta patronatem honorowym przez Rektorów obu Uczelni.

Ideą konferencji było zaprezentowanie wyników projektu TEACHENER, realizowanego w ramach Programu UE Erasmus+. Celem projektu było opracowanie kursów dydaktycznych z zakresu szeroko rozumianej energetyki, które pozwalają na lepszą integrację zagadnień społeczno-humanistycznych w procesie kształcenia przyszłych inżynierów.

Konferencja zgromadziła kilkudziesięciu uczestników – przede wszystkim nauczycieli akademickich i doktorantów, którzy mogli zapoznać się z propozycjami kursów dydaktycznych opracowanych w ramach projektu, a także naukowcy, którzy zajmują się problematyką na styku nauk technicznych oraz społeczno-humanistycznych, przede wszystkim w zakresie społecznych skutków funkcjonowania i rozwoju systemów zaopatrzenia w energię.

Konferencji towarzyszyły również warsztaty, w ramach których uczestnicy mogli zaznajomić się ze szczegółowym zakresem merytorycznym modułów dydaktycznych oraz przedyskutować ich metodykę i efekty nauczania.

W dyskusjach na temat kompetencji zawodowych absolwentów studiów technicznych udział wzięli również przedstawiciele przedsiębiorstw z branży energetycznej.

Galeria zdjęć


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.