TEACHENER – Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy

Zespół projektu TEACHENERCelem projektu jest poprawa jakości kształcenia studentów uczelni technicznych – na kierunkach studiów związanych z energetyką – poprzez lepsze powiązanie nauczanych przedmiotów technicznych z treściami nauk społecznych i humanistycznych.

Analiza programów nauczania przedmiotów związanych z energetyką na uczelniach technicznych wskazuje, że aspekty społeczno-humanistyczne są w nich słabo reprezentowane.

Z drugiej strony, w ramach nauk społecznych i humanistycznych istnieje dobrze rozwinięty nurt badań związanych z kluczową rolą, jaką energetyka pełni w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym.

Takie dziedziny nauki jak socjologia środowiska, badania rozwojowe, nowa teoria ruchów społecznych, czy etyka i filozofia od dawna zajmują się badaniem społecznych aspektów wykorzystania energii przez człowieka.

Projekt TEACHENER ma ambicję częściowo wypełnić istniejącą lukę poprzez zaproponowanie interdyscyplinarnych programów nauczania kluczowych zagadnień z zakresu energetyki. Zostaną one opracowane wspólnie przez uczestników z uczelni technicznych i humanistycznych, przy wykorzystaniu zarówno aktualnej wiedzy branżowej, jak i narzędzi współczesnych nauk społecznych i humanistycznych.

Umowa
Rezultaty
Adresaci
Partnerzy
Do pobrania
Kontakt
Konferencja

Instytucja: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Numer umowy: 2016-1-PL01-KA203-026286

Wartość dofinansowania: € 32810,00

Okres realizacji: 01.09.2016 – 31.08.2019

Więcej informacji na temat projektu

Kick-off meeting projektu TEACHENER

W dniach 8-9 grudnia 2016 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się spotkanie inaugurujące projekt TEACHENER.

Przedstawiciele wszystkich siedmiu partnerów projektu przybyli do Torunia, aby poznać się wzajemnie i zaplanować realizację projektu.

Spotkanie było doskonałą okazją dla uczestników przedsięwzięcia do bezpośredniej wymiany pomysłów i omówienia strategii realizacji projektu.

Efektem prac w trakcie spotkania jest również uzgodnienie szeregu szczegółów związanych z zarządzaniem projektem, takich jak uszczegółowiony harmonogram realizacji projektu i zasady składania okresowych sprawozdań finansowych.

Z ramienia Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w spotkaniu udział wzięli: mgr inż. Alicja Stoltman, doktorantka studium doktoranckiego oraz dr inż. Andrzej Augusiak, doc. PG, prodziekan ds. rozwoju Wydziału.

 

Projekt współfinansowany z programu Unii Europejskiej ERASMUS+

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.