TEACHENER – Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia studentów uczelni technicznych – na kierunkach studiów związanych z energetyką – poprzez lepsze powiązanie nauczanych przedmiotów technicznych z treściami nauk społecznych i humanistycznych.

Analiza programów nauczania przedmiotów związanych z energetyką na uczelniach technicznych wskazuje, że aspekty społeczno-humanistyczne są w nich słabo reprezentowane.

Z drugiej strony, w ramach nauk społecznych i humanistycznych istnieje dobrze rozwinięty nurt badań związanych z kluczową rolą, jaką energetyka pełni w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym.

Takie dziedziny nauki jak socjologia środowiska, badania rozwojowe, nowa teoria ruchów społecznych, czy etyka i filozofia od dawna zajmują się badaniem społecznych aspektów wykorzystania energii przez człowieka.

Projekt TEACHENER ma ambicję częściowo wypełnić istniejącą lukę poprzez zaproponowanie interdyscyplinarnych programów nauczania kluczowych zagadnień z zakresu energetyki. Zostaną one opracowane wspólnie przez uczestników z uczelni technicznych i humanistycznych, przy wykorzystaniu zarówno aktualnej wiedzy branżowej, jak i narzędzi współczesnych nauk społecznych i humanistycznych.

Rezultaty
Umowa
Adresaci
Partnerzy
Do pobrania
Kontakt
Konferencja

W ramach projektu przewiduje opracowano i praktyczne wdrożono osiem modułów dydaktycznych, przystosowanych do prowadzenia zajęć na uczelniach technicznych. Moduły zawierają szczegółowe programy nauczania oraz materiały dydaktyczne dla nauczycieli i studentów, zawierające różnorodne treści społeczno-humanistyczne powiązane z szeroko rozumianą energetyką.

Wszystkie moduły dydaktyczne zostały opracowane w języku angielskim, zwiększając możliwości ich wykorzystania w procesie internacjonalizacji kształcenia na poziomie studiów wyższych.

Na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki opracowano dwa moduły nauczania:
1. moduł dotyczący społecznych aspektów rozwoju lokalnych systemów energetycznych oraz prosumentów energii,
2. moduł dotyczący społecznej percepcji ryzyka związanego z rozwojem inteligentnych sieci elektroenergetycznych (smart grids).

Platforma TEACHENER EBOOK: http://teachener.umk.pl

Więcej informacji na temat projektu

Jakich kompetencji absolwentów uczelni technicznych poszukują przyszli pracodawcy?

Politechnika Gdańska zaprasza do wzięcia udziału w Forum Konsultacyjnym projektu TEACHENER Integrating Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy, które odbędzie się w Gdańsku w dniu 23 marca 2018 r.

Aspekty społeczno-humanistyczne stają się dziś nieodzownym elementem kształcenia inżynierów. Z tego powodu skuteczna integracja zagadnień społeczno-humanistycznych z treściami przedmiotów wykładanych na uczelniach technicznych stanowi warunek zapewniania odpowiedniej jakości kształcenia oraz pozwala na uzyskiwanie przez absolwentów odpowiednich kompetencji, łączących tzw. umiejętności miękkie z wiedzą specjalistyczną.

Podstawowym celem Forum jest poddanie pod dyskusję – z udziałem przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni – właściwych sposobów włączania treści społeczno-humanistycznych w programy kształcenia studentów na kierunkach studiów technicznych, w szczególności studiów związanych z szeroko rozumianą energetyką.

Spotkanie będzie okazją do wymiany poglądów i poszukiwania odpowiedzi między innymi na następujące pytania:

  • jak skutecznie włączać aspekty społeczno-humanistyczne w praktykę dydaktyczną?
  • jak dostosowywać treści społeczno-humanistyczne do potrzeb przyszłych absolwentów?
  • jak uwzględniać potrzeby pracodawców w programach kształcenia i wzmacniać w tym zakresie współpracę z uczelniami kształcącymi inżynierów?

Załączone pliki


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.