TEACHENER – Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia studentów uczelni technicznych – na kierunkach studiów związanych z energetyką – poprzez lepsze powiązanie nauczanych przedmiotów technicznych z treściami nauk społecznych i humanistycznych.

Analiza programów nauczania przedmiotów związanych z energetyką na uczelniach technicznych wskazuje, że aspekty społeczno-humanistyczne są w nich słabo reprezentowane.

Z drugiej strony, w ramach nauk społecznych i humanistycznych istnieje dobrze rozwinięty nurt badań związanych z kluczową rolą, jaką energetyka pełni w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym.

Takie dziedziny nauki jak socjologia środowiska, badania rozwojowe, nowa teoria ruchów społecznych, czy etyka i filozofia od dawna zajmują się badaniem społecznych aspektów wykorzystania energii przez człowieka.

Projekt TEACHENER ma ambicję częściowo wypełnić istniejącą lukę poprzez zaproponowanie interdyscyplinarnych programów nauczania kluczowych zagadnień z zakresu energetyki. Zostaną one opracowane wspólnie przez uczestników z uczelni technicznych i humanistycznych, przy wykorzystaniu zarówno aktualnej wiedzy branżowej, jak i narzędzi współczesnych nauk społecznych i humanistycznych.

Rezultaty
Umowa
Adresaci
Partnerzy
Do pobrania
Kontakt
Konferencja

W ramach projektu przewiduje opracowano i praktyczne wdrożono osiem modułów dydaktycznych, przystosowanych do prowadzenia zajęć na uczelniach technicznych. Moduły zawierają szczegółowe programy nauczania oraz materiały dydaktyczne dla nauczycieli i studentów, zawierające różnorodne treści społeczno-humanistyczne powiązane z szeroko rozumianą energetyką.

Wszystkie moduły dydaktyczne zostały opracowane w języku angielskim, zwiększając możliwości ich wykorzystania w procesie internacjonalizacji kształcenia na poziomie studiów wyższych.

Na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki opracowano dwa moduły nauczania:
1. moduł dotyczący społecznych aspektów rozwoju lokalnych systemów energetycznych oraz prosumentów energii,
2. moduł dotyczący społecznej percepcji ryzyka związanego z rozwojem inteligentnych sieci elektroenergetycznych (smart grids).

Platforma TEACHENER EBOOK: http://teachener.umk.pl

Więcej informacji na temat projektu

Forum Konsultacyjne projektu TEACHENER na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

W dniu 23 marca 2018 r. w Laboratorium LINTE^2 odbyło się Forum Konsultacyjne projektu TEACHENER, realizowanego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki.

Celem spotkania było poddanie pod szeroką dyskusję – z udziałem przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni – właściwych sposobów włączania treści społeczno-humanistycznych w programy kształcenia studentów na kierunkach studiów technicznych, w szczególności studiów związanych z szeroko rozumianą energetyką.

W Forum Konsultacyjnym wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw: Polska Energia Sp. z o.o., Pexapark AG, GPEC Sp. z o.o., Envia Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR SA, urzędów samorządowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Urzędu Miasta Gdyni, Urzędu Miasta Rumi, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w Gdańsku oraz organizacji pozarządowej: Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z prezentacją założeń i celów projektu, a także ze szczegółowym omówieniem wszystkich modułów edukacyjnych opracowywanych w ramach projektu.

Najważniejszą częścią Forum była dyskusja uczestników, w której odnosili się oni zarówno do celów projektu widzianych z perspektywy pracodawców zatrudniających absolwentów studiów technicznych, jak i zgłaszali uwagi oraz wskazówki co do zakresu i sposobu ujęcia problematyki społeczno-humanistycznej w tworzonych modułach edukacyjnych.

Spotkanie poprowadzili dr inż. Andrzej Augusiak, doc. PG, koordynator projektu na Politechnice Gdańskiej i prodziekan ds. rozwoju Wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz dr Piotr Stankiewicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, główny koordynator projektu TEACHENER.

Galeria zdjęć


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.