TEACHENER – Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia studentów uczelni technicznych – na kierunkach studiów związanych z energetyką – poprzez lepsze powiązanie nauczanych przedmiotów technicznych z treściami nauk społecznych i humanistycznych.

Analiza programów nauczania przedmiotów związanych z energetyką na uczelniach technicznych wskazuje, że aspekty społeczno-humanistyczne są w nich słabo reprezentowane.

Z drugiej strony, w ramach nauk społecznych i humanistycznych istnieje dobrze rozwinięty nurt badań związanych z kluczową rolą, jaką energetyka pełni w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym.

Takie dziedziny nauki jak socjologia środowiska, badania rozwojowe, nowa teoria ruchów społecznych, czy etyka i filozofia od dawna zajmują się badaniem społecznych aspektów wykorzystania energii przez człowieka.

Projekt TEACHENER ma ambicję częściowo wypełnić istniejącą lukę poprzez zaproponowanie interdyscyplinarnych programów nauczania kluczowych zagadnień z zakresu energetyki. Zostaną one opracowane wspólnie przez uczestników z uczelni technicznych i humanistycznych, przy wykorzystaniu zarówno aktualnej wiedzy branżowej, jak i narzędzi współczesnych nauk społecznych i humanistycznych.

Rezultaty
Umowa
Adresaci
Partnerzy
Do pobrania
Kontakt
Konferencja

W ramach projektu przewiduje opracowano i praktyczne wdrożono osiem modułów dydaktycznych, przystosowanych do prowadzenia zajęć na uczelniach technicznych. Moduły zawierają szczegółowe programy nauczania oraz materiały dydaktyczne dla nauczycieli i studentów, zawierające różnorodne treści społeczno-humanistyczne powiązane z szeroko rozumianą energetyką.

Wszystkie moduły dydaktyczne zostały opracowane w języku angielskim, zwiększając możliwości ich wykorzystania w procesie internacjonalizacji kształcenia na poziomie studiów wyższych.

Na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki opracowano dwa moduły nauczania:
1. moduł dotyczący społecznych aspektów rozwoju lokalnych systemów energetycznych oraz prosumentów energii,
2. moduł dotyczący społecznej percepcji ryzyka związanego z rozwojem inteligentnych sieci elektroenergetycznych (smart grids).

Platforma TEACHENER EBOOK: http://teachener.umk.pl

Więcej informacji na temat projektu

Czwarte spotkanie uczestników projektu TEACHENER – Praga, 18-20 września 2018 roku

W dniach 18-20 września 2018 roku w Instytucie Socjologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze odbyło się czwarte robocze spotkanie uczestników projektu TEACHENER.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich partnerów uczestniczących w projekcie. Z ramienia Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w spotkaniu uczestniczyli: dr inż. Andrzej Augusiak, doc. PG, prodziekan ds. rozwoju Wydziału oraz mgr Maciej Galik.

Spotkanie miało na celu przegląd i podsumowanie aktualnego etapu projektu, w ramach którego partnerzy opracowali materiały merytoryczne oraz metodyczne interdyscyplinarnych programów nauczania kluczowych zagadnień z zakresu energetyki.

Efektem spotkania w Czechach jest również plan pracy w najbliższym półroczu. Okres ten został zaplanowany jako etap testowania opracowanych programów nauczania. Każdy z ośmiu modułów nauczania zostanie przetestowany w trakcie regularnych zajęć ze studentami, przeprowadzonych na czterech uczelniach technicznych biorących udział w projekcie.

Dodatkowo uczestnicy projektu omówili kwestie organizacji i przeprowadzenia szkół zimowych, w ramach których odbędzie się etap ostatecznej ewaluacji opracowanych programów nauczania. Rezultaty testów i ewaluacji posłużą udoskonaleniu opracowanych materiałów przed ich ostateczną publikacją.


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.