Aktualności

Informacje dla studentów w związku z COVID-19

Informacje dla studentów w związku z COVID-19

 

Zajęcia

Podstawową formą prowadzenia zajęć jest forma zdalna. Stacjonarnie (w formie tradycyjnej) mogą odbyć się jedynie wybrane laboratoria w formie bloków, w rozrzedzonych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego. Lista jak i terminy zajęć dostępne są na stronie WWW Wydziału. Lista jest bieżąco aktualizowana – prosimy regularnie ją sprawdzać. Podział na poszczególne terminy powinien ustalić prowadzący lub starosta w porozumieniu z prowadzącym.

Zaliczenia

Podstawową formą zaliczeń jest forma zdalna (zarówno w sesji podstawowej jak i poprawkowej). Zaliczenie stacjonarne może odbyć się w uzasadnionych przypadkach (np. z powodu problemów technicznych występujących u studenta) za zgodą Dziekana.

W przypadku, gdy student nie ma możliwości przystąpienia do kolokwium/zaliczenia/egzaminu z przyczyn technicznych ma możliwość ponownego przystąpienia do niego. Dodatkowe podejście nie jest traktowane jako poprawkowe.

Brak możliwości powrotu

W przypadku gdyby studenci nie mieli możliwości powrotu na uczelnię celem odbycia zajęć laboratoryjnych (wskazanych do realizacji sprzętowo) np. ze względu na problemy zdrowotne, problemy w powrocie do Polski, kwarantannę itp. zostaną uruchomione dla nich zajęcia we wrześniu lub przedmiot zostanie przeniesiony na następny semestr (indywidualny plan studiów).

Praktyki

Studenci powinni starać się znaleźć pracodawcę, który przyjąłby ich na praktyki. Praktyki mogą odbyć się w lipcu, sierpniu i wrześniu (proszę uwzględnić, że we wrześniu odbywać będzie się sesja i część zajęć). Czas trwania praktyk może zostać skrócony, ale nie podjęto decyzji w tej sprawie. Umowę podpisaną przez pracodawcę należy przesłać do Dziekanatu pocztą tradycyjną. W przypadku gdyby część studentów nie znalazła pracodawcy, który umożliwi im odbycie praktyk, zostanie dla nich utworzone laboratorium na 7 semestrze dające możliwość zaliczenia praktyki.

Praca nad dyplomem

Jeżeli student realizuje (lista 21 dyplomantów została już ustalona) pracę dyplomową  z wykorzystaniem infrastruktury będącą na wyposażeniu Wydziału, powinien wystąpić do Prorektora ds. kształcenia i dydaktyki prof. Marka Dzidy  przez Biuro Dziekana celem uzyskania na to zgody. 

Obrony

Obrony mogą odbyć się w dwóch formach zdalnej (zalecane i rekomendowane) i tradycyjnej (w uzasadnionych przypadkach). Każdy student powinien przesłać wniosek do Dziekana dotyczący formy egzaminu. Zasady przeprowadzania egzaminów w obu formach dostępne są TU.

Zgodę i datę egzaminu dyplomowego w formie tradycyjnej zatwierdza Dziekan, zgoda będzie udzielana w uzasadnionych przypadkach.

Przebywanie na Wydziale

Prawo do przebywania na Wydziale mają studenci realizujący prace dyplomowe, którzy otrzymali na to zgodę, studenci odbywający laboratoria sprzętowe w czasie realizowania zajęć i dyplomanci w dniu egzaminu dyplomowego, jeżeli odbywa się w formie tradycyjnej.

Organizacja roku akademickiego:

  • 15 czerwca: zakończenie większości zajęć dydaktycznych
  • 16 czerwca - 5 lipca: sesja podstawowa (z możliwością prowadzenia uzupełniających zajęć dydaktycznych + uzupełnienie zaliczeń)
  • 5 lipca - 30 sierpnia: wakacje, czas wolny dla studentów i dydaktyków (z możliwością odbywania praktyk studenckich)
  • 31 sierpnia - 6 września: Sesja podstawowa
  • 7-11 września – możliwość odrabiania zajęć dydaktycznych nie zrealizowanych + uzupełnienie zaliczeń
  • 12-20 września: sesja poprawkowa