Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i studentów do udziału w Seminarium Wydziałowym. W ramach Seminarium prezentowane są referaty i wystąpienia dotyczące między innymi: 

  • awansów naukowych (przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych)
  • prac naukowo-badawczych realizowanych przez pracowników 
  • projektów grupowych (inżynierskich, magisterskich) realizowanych przez studentów
  • działalności przedsiębiorstw z sektora elektrotechniki i automatyki. 

Sekretarzem Seminarium Wydziałowego jest dr inż. Tomasz Rutkowski. Propozycję wystąpienia seminaryjnego należy zgłaszać z conajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Seminarium Wydziałowe odbywa się w audytorium E1, w terminach podanych w zapowiedziach.

 

Zapowiedzi wystąpień na Seminarium Wydziałowym

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 9 października 2018 r.

W dniu 9 października 2018 r. odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w ramach którego przewidziano dwa wystąpienia:

Mgr inż. Patryk Chaber, Automatyczna generacja kodu algorytmów regulacji predykcyjnej na mikrokontrolery.

Mgr inż. Patryk Chaber jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, a także słuchaczem studium doktoranckiego na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Wystąpienie ma związek z otwarciem przewodu doktorskiego. Opiekunem naukowym doktoranta jest dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk, prof. nadzw. PW.

Seminarium odbędzie się o godzinie 12:15 w audytorium E1.

 

Prof. Brian D.O. Anderson, New directions in control engineering

Prof. Brian D.O. Anderson jest emerytowanym profesorem w Australian National University i Profesorem w Hangzou Dianzi University (Chiny) – jest wybitnym naukowcem w dziedzinie teorii systemów i sieci. Jego zainteresowania badawcze obejmowały wiele prac z zakresu obwodów, przetwarzania sygnałów i sterowania, a obecnie jego praca skupia się na rozproszonym sterowaniu systemami wieloagentowymi, lokalizacji sieci urządzeń pomiarowych oraz modelowaniu ekonometrycznym. Jest autorem 10 książek o międzynarodowej renomie i ponad 1100 artykułów w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych (ponad 65 w ciągu ostatnich 5 lat). Jego indeks Hirscha przekracza 100. Prof. Anderson jest laureatem licznych nagród, wyróżnień i nagród, w tym 7 doktoratów honoris causa oraz stypendiów Royal Society of London, Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), International Federation of Automatic Control (IFAC), Australian Academy of Science oraz American National Academy of Engineering. Życiorys profesora znajduje się w osobnym pliku.

 

Seminarium odbędzie się o godzinie 13:15 w audytorium E1.