Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i studentów do udziału w Seminarium Wydziałowym. W ramach Seminarium prezentowane są referaty i wystąpienia dotyczące między innymi: 

  • awansów naukowych (przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych)
  • prac naukowo-badawczych realizowanych przez pracowników 
  • projektów grupowych (inżynierskich, magisterskich) realizowanych przez studentów
  • działalności przedsiębiorstw z sektora elektrotechniki i automatyki. 

Pełnomocnikiem dziekana ds. seminariów wydziałowych jest dr hab. inż. Marcin Morawiec. Propozycję wystąpienia seminaryjnego należy zgłaszać z conajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Seminarium Wydziałowe odbywa się w audytorium E1, w terminach podanych w zapowiedziach.

 

Zapowiedzi wystąpień na Seminarium Wydziałowym

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 4 grudnia 2018 r.

W dniu 4 grudnia 2018 r. o godzinie 12:15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w ramach którego przewidziano jedno wystąpienie:

mgra inż. Aleksandra Jakubowskiego, pod tytułem: „Efektywność energetyczna elektrycznych zespołów trakcyjnych w ruchu podmiejskim

Mgr inż. Aleksander Jakubowski jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, a także słuchaczem studium doktoranckiego Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Wystąpienie ma związek z otwarciem przewodu doktorskiego.

Opiekunem naukowym doktoranta jest dr hab. inż. Andrzej Wilk, prof. nadzw. PG.

Seminarium odbędzie się w audytorium E1.