Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i studentów do udziału w Seminarium Wydziałowym. W ramach Seminarium prezentowane są referaty i wystąpienia dotyczące między innymi: 

  • awansów naukowych (przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych)
  • prac naukowo-badawczych realizowanych przez pracowników 
  • projektów grupowych (inżynierskich, magisterskich) realizowanych przez studentów
  • działalności przedsiębiorstw z sektora elektrotechniki i automatyki. 

Pełnomocnikiem dziekana ds. seminariów wydziałowych jest dr hab. inż. Marcin Morawiec. Propozycję wystąpienia seminaryjnego należy zgłaszać z conajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Seminarium Wydziałowe odbywa się w audytorium E1, w terminach podanych w zapowiedziach.

 

Zapowiedzi wystąpień na Seminarium Wydziałowym

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 15 października 2019 r.

W dniu 15 października 2019 r. o godzinie 12.15 odbędzie się pierwsze w roku akademickim 2019/2020 Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, w ramach którego przewidziano jedno wystąpienie:

mgra Krzysztof Styn: “Osiągnięcia naukowe pracowników Wydziału w kontekście przyszłej ewaluacji jakości działalności naukowej”.

 

Mgr Krzysztof Styn jest specjalistą analitykiem w Biurze Rektora Politechniki Gdańskiej.

 

Seminarium odbędzie się w audytorium E1.