Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i studentów do udziału w Seminarium Wydziałowym. W ramach Seminarium prezentowane są referaty i wystąpienia dotyczące między innymi: 

  • awansów naukowych (przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych)
  • prac naukowo-badawczych realizowanych przez pracowników 
  • projektów grupowych (inżynierskich, magisterskich) realizowanych przez studentów
  • działalności przedsiębiorstw z sektora elektrotechniki i automatyki. 

Pełnomocnikiem dziekana ds. seminariów wydziałowych jest dr hab. inż. Marcin Morawiec. Propozycję wystąpienia seminaryjnego należy zgłaszać z conajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Seminarium Wydziałowe odbywa się w audytorium E1, w terminach podanych w zapowiedziach.

 

Zapowiedzi wystąpień na Seminarium Wydziałowym

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 12 marca 2019 r.

W dniu 12 marca 2019 r. o godzinie 12.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, w ramach którego przewidziano dwa wystąpienia:

  • mgra inż. Jacka Katarzyńskiego, pod tytułem: „Ocena ochrony przeciwporażeniowej w obwodach zasilanych  bezprzerwowo UPS”,
  • mgra inż. Michała Brodzickiego, pod tytułem: „Wielowęzłowe sieci MT HVDC”.

Mgr inż. Jacek Katarzyński jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni UMG (1987), w latach 1987 – 1996 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym UMG, a w latach 2000 – 2018 był dyrektorem techniczny firmy Delta Power Sp. z o.o.. Wystąpienie ma związek z otwarciem przewodu doktorskiego.

Opiekunem naukowym doktoranta jest dr hab. inż. Marek Olesz, prof. nadzw. PG.

Mgr inż. Michał Brodzicki jest absolwentem WEiA PG, a także słuchaczem studium doktoranckiego WEiA PG. Wystąpienie ma związek z otwarciem przewodu doktorskiego.

Opiekunem naukowym doktoranta jest dr hab. inż. Jacek Klucznik, prof. nadzw. PG.

Seminarium odbędzie się w audytorium E1.