Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i studentów do udziału w Seminarium Wydziałowym. W ramach Seminarium prezentowane są referaty i wystąpienia dotyczące między innymi: 

  • awansów naukowych (przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych)
  • prac naukowo-badawczych realizowanych przez pracowników 
  • projektów grupowych (inżynierskich, magisterskich) realizowanych przez studentów
  • działalności przedsiębiorstw z sektora elektrotechniki i automatyki. 

Pełnomocnikiem dziekana ds. seminariów wydziałowych jest dr hab. inż. Marcin Morawiec. Propozycję wystąpienia seminaryjnego należy zgłaszać z conajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Seminarium Wydziałowe odbywa się w audytorium E1, w terminach podanych w zapowiedziach.

 

Zapowiedzi wystąpień na Seminarium Wydziałowym

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 11 grudnia 2018 r.

W dniu 11 grudnia 2018 r. wyjątkowo o godzinie 14.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w ramach którego przewidziano jedno wystąpienie:

profesora wizytującego Politechnikę Gdańską, Prof. Kouzou Abdallah który zaprezentuje swój macierzysty Uniwersytet w Dżilfie w Algierii, oraz przedstawi prowadzone badania naukowe – wystąpienie w języku angielskim. Prof. Kouzou Abdallah jest Profesorem w Ziane Achour University of Djelfa (Algieria), Faculty of Sciences and Technology. 

Seminarium odbędzie się w audytorium E1.