Postępowanie habilitacyjne

 

habilitant dr inż. Robert Piotrowski
zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
dziedzina i dyscyplina dziedzina: nauki techniczne; dyscyplina: automatyka i robotyka
wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora hablilitowanego Plik do pobrania - WNIOSEK
autoreferat Plik do pobrania - AUTOREFERAT
recenzje dr hab. inż. Jan Studziński - recenzja
prof. dr hab. inż. Andrzej Urbański - recenzja
prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński - recenzja
skład komisji habilitacyjnej przewodniczący - prof. dr hab. inż. Piotr Tatjewski (Politechnika Warszawska),
sekretarz – prof. dr hab. inż. Roman Śmierzchalski, prof. zw. PG,
recenzent – prof. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak (Politechnika Poznańska),
recenzent - dr hab. inż. Jan Studziński (Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie),
recenzent - prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński (Politechnika Łódzka),
członek komisji – prof. dr hab. inż. Ryszard Szetela (Politechnika Wrocławska),
członek komisji - dr hab. inż. Witold Nocoń (Politechnika Śląska).

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

data czynności w postępowaniu habilitacyjnym
17.04.2018 r. Wszczęcie postępowania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.
17.04.2018 r. Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wyraziła zgodę na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego oraz podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej.
22.05.2018 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów w dniu 11.05.2018 r. powołała Komisję Habilitacyjną 
02.08.2018 r.  Przygotowanie recenzji.
20.09.2018 r. Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Robertowi Piotrowskiemu stopnia doktora habilitowanego.
25.09.2018 r. Podjęcie przez Radę Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika dr inż. Robertowi Piotrowskiemu. Uchwała.