Rekrutacja na Studium Doktoranckie na WEiA PG

 

Na studia trzeciego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu ministra właściwego do spraw nauki „Diamentowy Grant” (p. Uchwała Senatu PG nr 361/2016/XXIII z 20 kwietnia 2016 r., http://pg.edu.pl/rekrutacja/studia-doktoranckie ).

Rekrutacja na studia trzeciego stopnia odbywa się w trybie konkursowym z uwzględnieniem średniej ocen z całego okresu studiów oraz wyników rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem. Rejestracja Kandydatów odbywa się w formie elektronicznej od dnia 17 lipca do 22 września 2017 roku.

 

Zasady procesu rekrutacyjnego

  • Wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego i opublikowanie jego wyników. 
  • Udokumentowanie ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskie lub studiów I stopnia z jednoczesnym uzyskaniem projektu „Diamentowy Grant”. 
  • Zgoda samodzielnego pracownika naukowego Wydziału na podjęcie się opieki naukowej nad kandydatem (druk w formacie *.pdf do pobrania). 
  • Posiadanie na dyplomie ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oceny nie niższej niż 4,0. 
  • W uzasadnionych przypadkach, spełnienie warunku wykształcenia kierunkowego (zgodnie z §2 ust. 7 zał. 1 Uchwała Senatu PG nr 361/2016/XXIII z 20 kwietnia 2016 r.).
  • Uzyskanie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Przy ocenie rozmowy brane są pod uwagę trzy podstawowe kryteria: ocena wiedzy w tematyce deklarowanej pracy doktorskiej, poziom motywacji, umiejętność komunikacji w języku angielskim.
  • Uwzględnienie dotychczasowych osiągnięć naukowych i zawodowych.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Lista kandydatów wraz z uzyskaną przez każdego z nich punktacją za poszczególne elementy oceny oraz wynikiem końcowym ogłaszana jest na stronie domowej Wydziału po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej. 

Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora, w terminie czternastu dni od daty dostarczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie.

 

Przebieg procesu rekrutacyjnego

Kandydaci składają dokumenty w Sekretariacie Studium Doktoranckiego (pokój 104) w terminie do 22 września każdego roku. Wymagane dokumenty: 

  • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata (druk w formacie *.doc do pobrania),
  • oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów (lub zaświadczenie o uzyskaniu projektu „Diamentowy Grant”,
  • jedną fotografię.

 

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 26 września 2017 r. o godz. 9:15 w pok. 104 budynku głównym Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

 

Dodatkowe informacje

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Studium Doktoranckiego (pok. 104, tel. 58 347 24 65, e-mail: halina.kwiatkowska@pg.edu.pl) oraz Kierownik Studium (pok. EM-105, tel. 58 347 11 58, e-mail: krzysztof.karwowski@pg.edu.pl).