Rada Konsultacyjna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Rada Konsultacyjna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej jest organem opiniodawczo-doradczym powoływanym przez dziekana Wydziału. Przedmiotem działalności Rady mogą być wszelkie obszary aktywności Wydziału ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Działalność Rady Konsultacyjnej może być inicjowana przez dziekana Wydziału lub członków Rady. 

Wiadomości dotyczące Rady Konsultacyjnej