Procedura recenzowania

 

  1. Do oceny publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji,
  2. Autorzy publikacji nie znają tożsamości recenzentów;
  3. Recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,
  4. Pisemna recenzja zawiera odpowiedzi na pytania: czy tytuł jest zgodny z treścią referatu, czy referat zawiera oryginalne wyniki, czy treść referatu jest poprawna pod względem redakcyjnym, oraz zawiera ocenę wartości naukowej w skali 0…10, uwagi szczegółowe, wniosek recenzenta, czy referat nadaje się do publikacji w przedstawionej formie, po wprowadzeniu poprawek redakcyjnych lub merytorycznych, a także, czy wymagana jest ponowna recenzja,
  5. Nazwiska recenzentów artykułów z poszczególnych numerów Zeszytów Naukowych podawane są zbiorczo w ostatnim numerze z danego roku.
 Zeszyty Naukowe WEiA PG od numeru 38, ISSN: 2353-1290