Wszczęte postępowania habilitacyjne

 

Habilitant Data wszczęcia postępowania dyscyplina naukowa Data zakończenia postępowania
Leszek Jarzębowicz 07.02.2019 elektrotechnika  
Jacek Horiszny 14.12.2018 elektrotechnika  
Jacek Skibicki 25.10.2018 elektrotechnika 26.04.2019
Mirosław Tomera 04.09.2018 automatyka i robotyka 26.03.2019
Robert Piotrowski 17.04.2018 automatyka i robotyka 25.09.2018
Jacek Klucznik 28.09.2017 elektrotechnika 17.04.2018
Marek Olesz 19.04.2017 elektrotechnika 24.10.2017
Marcin Morawiec 15.07.2016 elektrotechnika 28.03.2017

 

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84 poz. 455). Art. 18a.12. Rada jednostki organizacyjnej zamieszcza na stronie internetowej wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wraz z autoreferatem, informację o składzie komisji habilitacyjnej, harmonogram przebiegu postępowania oraz uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego, wraz z uzasadnieniem.).