Oferta edukacyjna - studia doktoranckie

Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki to czteroletnie nieodpłatne studia stacjonarne w dyscyplinie Elektrotechnika lub Automatyka i Robotyka. Studia są realizowane pod opieką merytoryczną opiekuna naukowego.

W trakcie studiów oczekiwane jest wszczęcie przez doktoranta przewodu doktorskiego, którego zakończeniem jest zatwierdzenie przez Radę Wydziału uzyskania przez doktoranta stopnia naukowego doktora nauk technicznych.

Rok akademicki na studiach doktoranckich trwa dwa semestry, zgodnie z ogólną organizacją roku akademickiego na Politechnice Gdańskiej. Uczestnik studiów doktoranckich może otrzymać stypendium socjalne, doktoranckie i projakościowe.

Więcej informacji… / More info…

Szczegółowe informacje i terminarz rekrutacji dostępne są na stronie Doktoranci/Rekrutacja »