Postępowanie habilitacyjne

 

habilitant dr inż. Mirosław Tomera
zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Automatyki Okrętowej Akademii Morskiej w Gdyni
dziedzina i dyscyplina dziedzina: nauki techniczne; dyscyplina: automatyka i robotyka
wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora hablilitowanego Plik do pobrania - WNIOSEK
autoreferat Plik do pobrania - AUTOREFERAT
recenzje prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz - recenzja
kmdr dr hab. inż. Piotr Szymczak - recenzja
prof. dr hab. inż. Zenon Zwierzewicz - recenzja
skład komisji habilitacyjnej przewodniczący - prof. dr hab. inż. Józef Korbicz (Uniwersytet Zielonogórski),
sekretarz – dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. nadzw. PG,
recenzent – prof. dr hab. Zenon Zwierzewicz (Akademia Morska w Szczecinie),
recenzent prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz (Politechnika Łódzka),
recenzent  dr hab. inż. Piotr Szymak (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni),
członek komisji – dr hab. inż. Paweł Dworak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie),
członek komisji dr hab. Michał Bartyś (Politechnika Warszawska).

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

data czynności w postępowaniu habilitacyjnym
04.09.2018 r. Wszczęcie postępowania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.
25.10.2018 r. Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wyraziła zgodę na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego oraz podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej.
28.11.2018 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów w dniu 09.11.2018 r. powołała Komisję Habilitacyjną 
28.01.2019 r. Przygotowanie recenzji. (rec. w załączeniu)
04.03.2019 r. Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Mirosławowi Tomera stopnia doktora habilitowanego.
26.03.2019 r. Podjęcie przez Radę Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka dr inż. Mirosławowi Tomera. Uchwała