Postępowanie habilitacyjne

 

habilitant dr inż. Marek Olesz
zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
dziedzina i dyscyplina dziedzina: nauki techniczne; dyscyplina: elektrotechnika
wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora hablilitowanego Plik do pobrania - WNIOSEK
autoreferat Plik do pobrania - AUTOREFERAT
skład komisji habilitacyjnej przewodniczący - prof. dr hab. inż. Roman Barlik (Politechnika Warszawska),
sekretarz - dr hab. inż. Grzegorz Redlarski, prof. nadzw. PG,
recenzent - dr hab. inż. Krzysztof Siodła (Politechnika Poznańska),
recenzent - prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar (Politechnika Opolska),
recenzent - prof. dr hab. inż. Jakub Furgał (AGH im. St. Staszica w Krakowie),
członek komisji - dr hab. inż. Grzegorz Masłowski (Politechnika Warszawska),
członek komisji - prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński (Politechnika Warszawska).

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

data czynności w postępowaniu habilitacyjnym
19.04.2017 r. Wszczęcie postępowania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.
23.05.2017 r. Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wyraziła zgodę na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego oraz podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej.
09.06.2017 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów w dniu 7.09.2017 r. powołała Komisję Habilitacyjną 
21.09.2017 r. Przygotowanie recenzji.
16.10.2017 r. Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Markowi Oleszowi stopnia doktora habilitowanego.
24.10.2017 r. Podjęcie przez Radę Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika dr inż. Markowi Oleszowi.
Uchwała.