Postępowanie habilitacyjne

 

habilitant dr inż. Leszek Jarzębowicz
zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Inżynierii Elektrycznej Transportu, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
dziedzina i dyscyplina dziedzina: nauki techniczne; dyscyplina: elektrotechnika
wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora hablilitowanego Plik do pobrania - WNIOSEK
autoreferat Plik do pobrania - AUTOREFERAT
recenzje prof. Andrzej Bartoszewicz - recenzja 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński dr h.c. - recenzja 
prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska - recenzja
skład komisji habilitacyjnej przewodniczący - prof. dr hab. inż. Roman Barlik (Politechnika Warszawska),
sekretarz – dr hab. inż. Stanisław Czapp, prof. nadzw. PG,
recenzent – prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska (Politechnika Wrocławska),
recenzent  prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki),
recenzent  prof. dr hab. inż. Andrzej Baroszewicz (Politechnika Łódzka),
członek komisji – dr hab. inż. Stefan Brock (Politechnika Poznańska),
członek komisji  dr hab. Andrzej Kapłon (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach).

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

data czynności w postępowaniu habilitacyjnym
07.02.2019 r. Wszczęcie postępowania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.
26.02.2019 r. Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wyraziła zgodę na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego oraz podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej.
01.04.2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów w dniu 08.03.2019 r. powołała Komisję Habilitacyjną 
17.05.2019 r. Przygotowanie recenzji. (rec. w załączeniu)
05.07.2019 r. Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż.  Leszkowi Jarzębowiczowi stopnia doktora habilitowanego.
16.07.2019 r. Podjęcie przez Radę Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika dr inż.Leszkowi Jarzębowiczowi - Uchwała