Polityk jakości

DEKLARACJA NAJWYŻSZEGO KIEROWNICTWA

(do pobrania)

 

Podstawowym celem funkcjonowania Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6 Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej jest utrzymanie skutecznego, efektywnego systemu zarządzania spełniającego wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, aktualnych wydań dokumentów PCA dotyczących laboratoriów badawczych, wymagań przepisów prawa oraz wymagań własnych, a także jego ciągłe doskonalenia w celu podnoszenia poziomu zadowolenia i spełnienia wymagań klientów przy zachowaniu polityki bezstronności i poufności oraz polityki kompetencji i spójności.

Cele realizowane są poprzez:

 • wykonywanie badań w sposób rzetelny, terminowy i profesjonalny,
 • przestrzeganie zasad dobrej praktyki profesjonalnej,
 • przykładanie najwyższej uwagi do wymagań klientów oraz jakości przeprowadzanych w laboratorium badań,
 • wykonywanie badań sprawdzonymi metodami badawczymi, gwarantującymi wiarygodność wyników,
 • wykonywanie badań wyłącznie przez kompetentny, bezstronny i niezależny personel.

Najwyższe Kierownictwo deklaruje, że zapewnia:

 • kompetentny, wykwalifikowany i przeszkolony personel do wykonywania badań,
 • odpowiednie warunki pracy w tym nowoczesne wyposażenie laboratorium oraz środki na jego utrzymanie i bieżący nadzór
 • utrzymanie sprawnego procesu komunikacji poprzez właściwe delegowanie zadań i uprawnień dla Kierownictwa laboratorium,
 • przeprowadzanie przeglądów zarządzania w celu oceny poprawności a także skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania w laboratorium,
 • środki finansowe oraz zasoby konieczne do realizacji założonych celów i zadań laboratorium.

Najwyższe Kierownictwo zobowiązuje Kierownika Laboratorium do:

 • zapewnienia w działaniu dobrej praktyki profesjonalnej,
 • zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych przez Laboratorium,
 • zachowania zgodności działania z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
 • ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania.

Personel laboratorium zapoznał się i rozumie Politykę jakości oraz obowiązującą dokumentację systemu zarządzania a także przestrzega ustaleń wynikających z obowiązujących w laboratorium dokumentów.

Polityka Jakości laboratorium poddawana jest okresowym przeglądom w celu oceny jest aktualności i przydatności w realizacji założonych celów laboratorium.Projekt „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE”  jest

współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 5.1