Laboratorium Systemów Alarmowych SATEL

pok. E-33
Opiekun:

dr inż. Ariel Dzwonkowski

W Labolatorium Systemów Alarmowych SATEL realizowane są zajęcia laboratoryjne z przedmiotów: Inżyniera Systemów Alarmowych, Inżynieria Zabezpieczeń oraz Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów.  Zajęcia te prowadzone są  dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika i II stopnia kierunku Automatyka i Robotyka.

Labolatorium wyposażone jest w 6 nowych stanowiski komputerowych, na których zainstalowane jest środowisko programowania LabVIEW  oraz aplikacje przeznaczone do programowania central alarmowych. Ponadto labolatorium wyposażone jest w szereg elementów i urządzeń systemów alarmowych, przeznaczonych do działalności dydaktycznej.

Regulamin
Zajęcia
Inne

Warunki zaliczenia laboratorium:

1. Aby zaliczyć w normalnym trybie laboratorium student powinien:

            - Odrobić wszystkie przewidziane programem laboratorium ćwiczenia

            - Uzyskać liczbę punktów co najmniej 15.

2. Student otrzymuje punkty w każdym ćwiczeniu według tablicy:

liczba punktów

przysługuje za:

0...+5

 sprawność przeprowadzenia ćwiczenia 

-1...+1

 sprawozdanie łącznie z zagadnieniami 

0...-5

przekroczenie/łamanie regulaminu

3. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności skutkują skreśleniem z listy studentów.

4. Na początku zajęć studenci opracowują protokół, który zawiera: nazwę Katedry, temat
i numer ćwiczenia, aktualną datę, wykaz osób odrabiających ćwiczenie, spis wykorzystywanych elementów i urządzeń oraz schemat połączeń elektrycznych urządzeń z centralą alarmową. Pod koniec zajęć protokół podpisuje prowadzący zajęcia. Podpisany protokół musi zostać dołączony do sprawozdania.


5. Po każdych zajęciach należy sporządzić sprawozdanie i opracować indywidualne zagadnienia. Sprawozdanie jest jedno na grupę. Sprawozdania należy oddać na następnych zajęciach. Brak sprawozdania może skutkować niedopuszczeniem grupy do zajęć. Każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia oddania sprawozdania -1,0 pkt.

6. Student, który na koniec semestru uzyskał liczbę punktów od 3,0 do 15,0 pisze jedno kolokwium poprawkowe z całości materiału. Student, który uzyskał liczbę punktów mniejszą niż 3 poprawia przedmiot w następnym roku akademickim.

7. Ocenę pozytywną, uzyskaną z bieżących ocen, można poprawić pisząc jedno kolokwium z całości materiału. Ocena z kolokwium jest wtedy końcową oceną laboratorium.
 

8. Ocena z laboratorium jest wystawiana na podstawie średniej punktów uzyskanych w danym semestrze:

Liczba punktów z Laboratorium

Ocena

< 15,0

2,0

15,0-17,0

3,0

17,5-19,0

3,5

19,5-21,0

4,0

21,5-23,0

4,5

≥ 23,5

5,0

 


ZALICZENIE PRZEDMIOTU

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią, liczoną w następujący sposób:
Ocena = 0,6*liczba punktów z wykładu + 0,4*liczba punktów z laboratorium
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z wykładu i laboratorium.
Student otrzymuje ocenę według poniższej tablicy:

0,6*W+0,4*L

Ocena

< 15,00

2,0

15,00-17,49

3,0

17,50-19,49

3,5

19,50-21,49

4,0

21,50-23,49

4,5

≥ 23,50

5,0

 

 

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.