Laboratorium Pomiarów Eksploatacyjnych

pok. E-23
Opiekunowie:

dr inż. Marek Wołoszyk, doc. PG
dr inż. Michał Ziółko

 W Laboratorium Pomiarów Eksploatacyjnych odbywają się zajęcia z:
- Laboratorium Pomiarów i Badań Eksploatacyjnych Urządzeń Elektrycznych.

 

Regulamin
Zajęcia
Inne

Zasady postępowania na wypadek pożaru w pomieszczeniach Laboratorium Miernictwa Elektrycznego oraz Laboratorium Pomiarów Eksploatacyjnych

Najbardziej prawdopodobną przyczyną pożaru w laboratorium jest uszkodzenie lub nieprawidłowa eksploatacja urządzeń elektrycznych.
Przyczyną pożarów mogą być także wadliwie pracujące urządzenia, powodujące iskrzenie lub powstawanie łuku elektrycznego.
W przypadku zauważenia pożaru, lub wysokiego prawdopodobieństwa jego wystąpienia (silnie nagrzane powierzchnie, charakterystyczny zapach) należy:

 1. bezzwłocznie wyłączyć zasilanie i powiadomić prowadzącego zajęcia
 2. W przypadku, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, iż podjęte działania nie przyniosą rezultatu, należy powiadomić Straż Pożarną (tel. 998 lub 112) lub Służbę Ochrony tel. wew. 1432.
 3. Do gaszenia pożaru powstałego w laboratorium należy wykorzystać podręczny sprzęt gaśniczy dostępny w laboratorium.
 4. W przypadku braku możliwości wyłączenia zasilania należy korzystać ze sprzętu gaśniczego, którego producent dopuścił możliwość gaszenia urządzeń pod napięciem. Informacja ta znajduje się na etykiecie nalepionej na gaśnicy (na niebieskim tle).
 5. W przypadku gaszenia urządzeń pod napięciem należy zachować bezpieczny odstęp (min. 1 m).

 

Regulamin Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Laboratorium Miernictwa Elektrycznego oraz Laboratorium Pomiarów Eksploatacyjnych

1. Każdy użytkownik laboratorium zobowiązany jest do zapoznania z obowiązującymi w laboratorium regulaminami przed przystąpieniem do zajęć. W szczególności należy zwrócić uwagę na zasady reagowania w sytuacjach nietypowych.
2. Każdy użytkownik laboratorium zobowiązany jest znać położenie apteczki lekarskiej, podręcznego sprzętu gaśniczego oraz wyłączników prądu.
3. Studenci oraz osoby postronne mogą przebywać w laboratorium jedynie w obecności pracownika Katedry Metrologii i Systemów Informacyjnych. Odstępstwo od tej zasady dozwolone jest tylko w szczególnych okolicznościach.
4. Aby nie blokować dróg komunikacji ogólnej okrycia wierzchnie, wszelkiego rodzaju torby i plecaki należy pozostawić w wyznaczonym do tego miejscu.
5. Na poszczególnych stanowiskach laboratoryjnych nie wolno przechowywać żadnych zbędnych przedmiotów, a niewykorzystane przewody montażowe powiesić na wieszaku. .
6. W laboratorium obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania posiłków oraz napojów.
7. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy ocenić stan poszczególnych urządzeń i mierników, a w przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń (poluzowane zaciski, uszkodzone pokrętła, odsłonięte części przewodów i urządzeń, uszkodzenia izolacji, itd.) o fakcie tym należy bezzwłocznie poinformować prowadzącego zajęcia.
8. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy zapoznać się z umiejscowieniem wyłączników przy danym stanowisku laboratoryjnym, użycie których zagwarantuje wyłączenie zasilania w obrębie danego stanowiska.
9. Bez wyraźnego polecenia prowadzącego nie wolno w żaden sposób ingerować w stanowisko laboratoryjne, a w szczególności samodzielnie dokonywać połączeń ani włączać zasilania. Za wszelkie uszkodzenia i straty powstałe z winy studenta odpowiada on materialnie.
10. Układy pomiarowe, łączone na wyraźne polecenie prowadzącego, powinny być montowane w sposób przejrzysty, zgodnie ze schematem podanym w instrukcji/protokole do ćwiczenia. Niedozwolone jest wykorzystywanie urządzeń innych niż wskazane przez prowadzącego.
11. Urządzenia badane, a także przyrządy pomiarowe należy obsługiwać ostrożnie, w minimalnym niezbędnym zakresie, koniecznym do wykonania pomiarów.
12. Podczas wykonywania ćwiczenia nie należy dotykać wszelkiego rodzaju dobrze uziemionych przedmiotów, takich jak: kaloryfery, instalacje wodociągowe, itp.
13. Włączenie zasilanie może nastąpić jedynie po sprawdzeniu poprawności połączeń przez prowadzącego. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek ingerencji w układ pomiarowy bez wcześniejszego wyłączenia zasilania.
14. Włączenia zasilania dokonuje jedynie prowadzący ćwiczenie.
15. W przypadku zauważenia sytuacji nietypowej, mogącej wywoływać zagrożenie dla użytkowników laboratorium, lub możliwości jej wystąpienia, należy wyłączyć zasilanie oraz bezzwłocznie poinformować prowadzącego ćwiczenie.
16. Należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania ćwiczeń z wykorzystaniem niebezpiecznych napięć, a także z zastosowaniem wody.

 

Postępowanie w przypadku porażenia prądem elektrycznym

w Laboratorium Miernictwa Elektrycznego oraz Laboratorium Pomiarów Eksploatacyjnych

 1. W przypadku porażenia prądem elektrycznym użytkownika laboratorium należy niezwłocznie odłączyć zasilanie przy użyciu centralnego wyłącznika prądu lub, jeżeli jest to bezpieczne, wyłącznika zamontowanego przy danym stanowisku badawczym.
 2. Nie należy dotykać osoby poszkodowanej bez uprzedniego odłączenia zasilania, gdyż spowoduje to porażenie osoby udzielającej pomocy.
 3. W przypadku braku możliwości wyłączenia zasilania osobę należy odciągnąć od źródła porażenia prądem, jednak można to zrobić jedynie przy pomocy przedmiotu nieprzewodzącego prądu. W przeciwnym razie może dojść do porażenia osoby udzielającej pomocy.
 4. Każde porażenie prądem elektrycznym należy zgłosić właściwym służbom ratowniczym. W tym celu należy skorzystać z numeru 112 lub 999 (Pogotowie Ratunkowe) lub jednego z numerów wew. PG: 1402, 1432, 1990, 99.  
 5. Przepływ prądu przez ludzkie ciało może spowodować m.in. zatrzymanie akcji serca. Należy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu:
  1. Upewnić się, czy podjęcie działań ratowniczych jest bezpieczne (w szczególności, czy zasilanie   zostało wyłączone);
  2. Powiadomić Pogotowie Ratunkowe;
  3. Spróbować nawiązać kontakt z poszkodowanym;
  4. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, dokonać kontroli obecności oddechu. W tym celu należy odchylić głowę poszkodowanego do tyłu (udrożnienie dróg oddechowych) oraz nasłuchiwać, czy u poszkodowanego występują oddechy, jednocześnie obserwując ruchy klatki piersiowej. Prawidłowy oddech powinien być pełny i głęboki, następować w tempie od 10 – 24 razy na minutę;
  5. Zbadać tętno na tętnicy szyjnej;
  6. W przypadku braku oddechu/wyczuwalnego pulsu należy rozpocząć resuscytację krążeniowo – oddechową (RKO) w cyklu dwóch wdechów metodą usta – usta oraz 30 uciśnięć klatki piersiowej;
  7. RKO wykonywać aż do momentu przybycia służb ratunkowych lub przywrócenia czynności życiowych;
  8. W przypadku przywrócenia tętna i oddechu poszkodowanego, położyć w pozycji bocznej ustalonej, przykryć folią termiczną NRC - ewentualnie kocem, kontrolować czynności życiowe.
  9. W przypadku, gdy poszkodowany jest przytomny, udzielić wsparcia psychologicznego.
 6. Każde porażenie prądem oraz inne wypadki należy zgłosić służbie BHP.

 

 

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.