Laboratorium Diagnostyki Technicznej i Systemów Pomiarowych

pok.E-30
Opiekunowie:

dr inż. Ariel Dzwonkowski
dr inż. Tomasz Ciszewski

Labolatorium wyposażone jest  w komputery z oprogramowaniem LabView oraz stanowiska dydaktyczne do badania uszkodzeń maszyn elektrycznych przy pomocy metod wibracyjnych i prądowych, pomiarów poziomu wody, konfioguracji przetworników  przez protokół HART.

 

 

 

Regulamin
Zajęcia
Inne

Pomiary Elektryczne Wielkości Nieelektrycznych

Monitorowanie i Systemy Pomiarowo - Diagnostyczne

Podczas zajęć:

1. Łączenie układu pomiarowego grupa może rozpocząć po udzieleniu zgody prowadzącego ćwiczenie.
2. Dołączenie jakichkolwiek źródeł napięcia do układu może nastąpić po połączeniu obwodu i udzieleniu zgody prowadzącego ćwiczenie.
3. Przełączenia w układzie jak i jego rozłączenie po zakończeniu pomiarów może nastąpić po udzieleniu zgody prowadzącego ćwiczenie.
4. Bez wiedzy prowadzącego zajęcia nie wolno opuszczać stanowiska laboratoryjnego.
5. W trakcie zajęć panuje cisza, wszelkie rozmowy należy prowadzić ściszonym głosem.
6. Zabronione jest uruchamianie programów komputerowych innych niż wskazane przez prowadzącego zajęcia.
7. Pliki przygotowane w trakcie zajęć można zapisywać wyłącznie w folderze wskazanym przez prowadzącego zajęcia.
8. Bez zgody prowadzącego zajęcia nie wolno używać własnych nośników danych.
9. Na zakończenie zajęć należy prowadzącemu ćwiczenie oddać protokół pomiarów wraz z opracowanymi zagadnieniami.

Warunki zaliczenia laboratorium:

1. Aby zaliczyć w normalnym trybie laboratorium student powinien:
- Odrobić wszystkie przewidziane programem laboratorium ćwiczenia
- Uzyskać średnią liczbę punktów co najmniej 3,20.

2. Student otrzymuje punkty w każdym ćwiczeniu według tablicy:

liczba punktów przysługuje za:
0...+5  sprawdzian na początku każdych zajęć 
0...+5  sprawozdanie z przeprowadzonego ćwiczenia 
0...-5 przekroczenie/łamanie regulaminu
-1  każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia oddania sprawozdania 

3. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności skutkują skreśleniem z listy studentów.
4. Student który na koniec semestru uzyskał średnią liczbę punktów od 2,00 do 3,19 pisze jedno kolokwium poprawkowe z całości materiału.
5. Student, który na koniec semestru uzyskał średnią liczbę punktów < 2,00 powtarza przedmiot w następnym roku akademickim
6. Ocenę pozytywną, uzyskaną z bieżących ocen, można poprawić pisząc jedno kolokwium z całości materiału. Ocena z kolokwium jest wtedy końcową oceną laboratorium. 
7. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią, liczoną w następujący sposób:
0,6*średnia punktów z wykładu + 0,4*średnia punktów z laboratorium 

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać ocenę pozytywną zarówno z wykładu i laboratorium. 
Student otrzymuje ocenę według poniższej tablicy:

 

 

 

 

ocena 0,6*W + 0,4*L
nie zaliczone < 3,20
3,0 3,20 ÷ 3,49
3,5 3,50 ÷ 3,90
4,0 3,91 ÷ 4,20
4,5 4,21 ÷ 4,60
5,0 4,61 ÷ 4,99
5,5 ≥ 5,00

 

 

Diagnostyka Techniczna i Monitoring

Podczas zajęć:

1. Łączenie układu pomiarowego grupa może rozpocząć po udzieleniu zgody prowadzącego ćwiczenie.
2. Dołączenie jakichkolwiek źródeł napięcia do układu może nastąpić po połączeniu obwodu i udzieleniu zgody prowadzącego ćwiczenie.
3. Przełączenia w układzie jak i jego rozłączenie po zakończeniu pomiarów może nastąpić po udzieleniu zgody prowadzącego ćwiczenie.
4. Bez wiedzy prowadzącego zajęcia nie wolno opuszczać stanowiska laboratoryjnego.
5. W trakcie zajęć panuje cisza, wszelkie rozmowy należy prowadzić ściszonym głosem.
6. Zabronione jest uruchamianie programów komputerowych innych niż wskazane przez prowadzącego zajęcia.
7. Pliki przygotowane w trakcie zajęć można zapisywać wyłącznie w folderze wskazanym przez prowadzącego zajęcia.
8. Bez zgody prowadzącego zajęcia nie wolno używać własnych nośników danych.
9. Na zakończenie zajęć należy prowadzącemu ćwiczenie oddać protokół pomiarów wraz z opracowanymi zagadnieniami.

Warunki zaliczenia laboratorium:

1. Aby zaliczyć w normalnym trybie laboratorium student powinien:
- Odrobić wszystkie przewidziane programem laboratorium ćwiczenia
- Uzyskać średnią liczbę punktów co najmniej 3,20.

2. Student otrzymuje punkty w każdym ćwiczeniu według tablicy:

liczba punktów przysługuje za:
0...+5  sprawdzian na początku każdych zajęć 
0...+5  sprawozdanie z przeprowadzonego ćwiczenia 
0...-5 przekroczenie/łamanie regulaminu
-1  każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia oddania sprawozdania 

3. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności skutkują skreśleniem z listy studentów.
4. Student który na koniec semestru uzyskał średnią liczbę punktów od 2,00 do 3,19 pisze jedno kolokwium poprawkowe z całości materiału.
5. Student, który na koniec semestru uzyskał średnią liczbę punktów < 2,00 powtarza przedmiot w następnym roku akademickim
6. Ocenę pozytywną, uzyskaną z bieżących ocen, można poprawić pisząc jedno kolokwium z całości materiału. Ocena z kolokwium jest wtedy końcową oceną laboratorium. 
7. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią, liczoną w następujący sposób:
0,5*średnia punktów z wykładu + 0,25*średnia punktów z laboratorium + 0,25*średnia punktów z ćwiczeń

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie prezentacji przygotowanej przez studenta z zagadnienia wskazanego przez prowadzącego zajęcia. Prezentacja oceniana jest w skali 0...+5 punktów. Ocenę pozytywną uzyskuje student, który otrzyma co najmniej 3 punkty.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać ocenę pozytywną zarówno z wykładu, ćwiczeń i z laboratorium. 
Student otrzymuje ocenę według poniższej tablicy:
 
ocena 0,5*W + 0,25*L + 0,25*Ć
nie zaliczone < 3,20
3,0 3,20 ÷ 3,49
3,5 3,50 ÷ 3,90
4,0 3,91 ÷ 4,20
4,5 4,21 ÷ 4,60
5,0 4,61 ÷ 4,99
5,5 ? 5,00
 

 

 

 

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.