Pełna lista publikacji

Tytuł Data publikacji Autor
W artykule przedstawiono opis systemu „Hydroscan” do monitorowania pracy generatorów wolnobieżnych wysokiego napięcia oraz wstępną analizę pomiarów wyładowań niezupełnych zarejestrowanych metodą próbkowania sekwencyjnego pod kątem zmian ładunku, energii i częstości występowania, na wybranych hydrogeneratorach. W pierwszej części zamieszczono opis i zasadę działania systemu. W drugiej części przedstawiono metodykę badań oraz przykładowe przebiegi pomierzonych wielkości: intensywności wyładowań niezupełnych (wnz) oraz temperatury, a w trzeciej wyniki analizy zarejestrowanych pomiarów.
2003
Marek Olesz,
Grzegorz Zieman
Zaprezentowano nową technologię i konstrukcję bezpieczników wysokonapięciowych wykorzystując technologie stosowane w mikroelektronice. Cienką warstwę topika naniesiono na quasiceramiczne podłoże. Wykonane modele bezpieczników charakteryzują się wysoką pewnością działania oraz małymi stratami I2t.
2003
Krzysztof Ćwidak,
Wojciech Gregorczyk,
Jan Sulikowski
Badano wpływ osiowego pola magnetycznego na łuk elektryczny w kapilarze ablacyjnej o średnicy do 3 mm. Wyniki porównywano z kapilarą ceramiczną. Łuk zasilany był z baterii kondensatorów prądem do około 1200 A. Stosowano pole magnetyczne wolnozmienne oraz wysokoczęstotliwościowe o indukcji do 10 T. Stwierdzono nawet 3-krotny wzrost napięcia łukowego pod wpływem osiowego pola magnetycznego w kapilarze gazującej, przy braku reakcji w przypadku kapilary ceramicznej. Zmodyfikowany model Niemeyera z wykorzystaniem modelu Kovitya pozwolił na uzyskanie wyników obliczeniowych zbliżonych do eksperymentu.
2003
Janusz Piotrowski,
Andrzej Wolny
W pracy przedstawiono analizę propagacji fali poprzecznej w płycie z pęknięciem. Do modelowania zagadnienia zastosowano metodę elementów spektralnych.
2003
Marek Krawczuk,
Magdalena Palacz,
Wieslaw Ostachowicz
W związku z coraz powszechniejszym stosowaniem komputerów do sterowania pracą systemu elektroenergetycznego wskazano na potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie realizacji warunku fazowego w układzie automatycznej synchronizacji prądnic, przydatnych do aplikacji komputerowej. Przedstawiono oryginalną metodę polegającą na bezpośrednim przetwarzaniu napięć synchronizowanych obiektów elektroenergetycznych i wyznaczaniu chwili ich zgodności fazowej w odniesieniu do chwili rozpoczęcia procesu automatycznej synchronizacji. Opisano przebieg badań symulacyjnych proponowanej metody oraz podano i omówiono ich wyniki. Wyniki te są pozytywne i wskazują na potrzebę kontynuacji prac zmierzających do opracowania algorytmów komputerowej synchronizacji prądnic. W zakończeniu podano wnioski.
2002
Andrzej Grono,
Jan P. Włodarski
Wyświetlanie 226 - 230 z 238 rezultatów.
z 48
RSS (otwiera nowe okno)