Pełna lista publikacji

Tytuł Data publikacji Autor
W artykule została omówiona problematyka pomiaru i oceny właściwości uziemień słupów linii elektroenergetycznych z wykorzystaniem przebiegów wolno-i szybkozmiennych. Uzyskanie odpowiednio niskiej wartości rezystancji uziemienia słupa posadowionego na gruncie o rezystywności powyżej 1000Ωm może być trudne. Praca zawiera analizę zmian właściwości statycznych i udarowych uziemień w funkcji rezystywności otaczającego gruntu oraz amplitudy prądu. Zwrócono uwagę na dużą rolę fundamentów słupa, które mogą w znaczący sposób wpływać na rezystancję wypadkową uziemienia słupa. W podsumowaniu zamieszczono uwagi oraz wskazówki odnośnie konstrukcji i sposobów oceny uziemień pogrążonych w gruntach o wysokiej rezystywności
2019
Stanisław Wojtas
Lightning protection earthing systems should be tested at currents with time parameters similar to those of lightnings. A method and definition of a measured value of impulse impedance are introduced. The impulse impedance was determined by a quotient of voltage drop on the tested earthing to a value of current in measure circuit. The usefulness of the impulse method for lightning protection evaluation is tested on radio base stations tower, transmission line towers, and buildings. Application of the earthing impulse meter is described in this paper.
2019
T. Horchue,
W. Tangtheerajaroonwong,
Stanisław Wojtas,
Marek Wołoszyk
W literaturze przedmiotu są opisane właściwości emiterów impulsów pola elektromagnetycznego w postaci układów bazujących na antenach wysokonapięciowych HVR (ang. High Voltage Radiator) [2, 5]. W celu podniesienia skuteczności emisji poprzez wydłużenie czasu trwania impulsu oraz zwiększenie jego amplitudy możliwe jest zastosowanie systemów rezonansowych dostrojonych do parametrów sygnału kształtowanego w układzie formowania impulsu wysokiego napięcia [2, 3]. W pracy dokonano syntezy modelu symulacyjnego systemu emisji impulsów pola elektromagnetycznego dużej mocy oraz zweryfikowano jego skuteczność w ramach badań eksperymentalnych przeprowadzonych na układzie fizycznym.
2019
Mikołaj Nowak,
Kazimierz Jakubiuk,
Daniel Kowalak,
Mirosław Wołoszyn
W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej generatora magnetokumulacyjnego (GM) obciążonego cewką indukcyjną. Badania symulacyjne przeprowadzono w celu optymalizacji parametrów cewki obciążenia generatora dla wybranej konstrukcji modelu GM. Badano wpływ indukcyjność i rezystancji obciążenia na współczynnik wzmocnienia prądu w układzie oraz na energię pola magnetycznego zgromadzoną w obciążeniu.
2019
Mirosław Wołoszyn,
Daniel Kowalak,
Kazimierz Jakubiuk,
Mikołaj Nowak
Computer simulation results of the flux compression generator (FCG) loaded with an inductor has been presented in this paper. Simulation research has been performed in order to select the parameters of FCG load coil properly. The influence of the load inductance and resistance on the current gain factor and the magnetic field energy accumulated in a load coil has been investigated.
2019
Mirosław Wołoszyn,
Daniel Kowalak,
Kazimierz Jakubiuk,
Mikołaj Nowak
Wyświetlanie 6 - 10 z 234 rezultatów.
z 47
RSS (otwiera nowe okno)