Laboratoria

Laboratorium analiz pracy systemów elektroenergetycznych

Osoba odpowiedzialna: dr inż. Krzysztof Dobrzyński

Laboratorium znajdujące się w sali 304 wyposażone jest w komputery, na których zainstalowane są programy służące do modelowania i analizy stanów pracy systemu elektroenergetycznego: PLANS, PowerFactory, Matlab. Powyższe oprogramowanie umożliwia dokładne modelowanie doskonałej większości elementów składowych systemu elektroenergetycznego, w tym również tworzenie własnych modeli. Pozwala na wykonywanie analiz pracy systemów elektroenergetycznych uwzględniające między innymi: rozpływ mocy, zwarcia symetryczne i niesymetryczne, pracę automatyk i urządzeń zabezpieczeniowych, harmoniczne, sprzężenia magnetyczne, stabilność globalną, lokalną i napięciową, aspekty ekonomiczne, Analizy można prowadzić w dziedzinie czasu, symulując w ten sposób zachowanie poszczególnych elementów.

Laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

Odpowiedzialny: dr inż. Jacek Klucznik

Laboratorium znajdujące się w sali 100 wyposażone jest w układy umożliwiające weryfikację działania układów automatyki zabezpieczeniowej wykorzystywanej w systemach elektroenergetycznych. Do tego celu wykorzystuje się m.in. trzy nowoczesne mikroprocesorowe testery zabezpieczeń. W laboratorium znajdują się wybrane układy zabezpieczeń stosowanych obecnie w elektroenergetyce, w tym zabezpieczenie odległościowe linii WN, zabezpieczenia generatorów, zabezpieczenie linii SN, zabezpieczenie transformatora, zabezpieczenie silnika dużej mocy i inne.

Laboratorium modelowania systemów elektroenergetycznych

Odpowiedzialny: dr inż. Robert Kowalak

Laboratorium znajdujące się w sali lab. 9 wyposażone jest w komputery, na których zainstalowane są programy służące do modelowania pracy systemów elektroenergetycznych: PLANS i DigSilent PowerFactory.

Laboratorium systemów elektroenergetycznych

Odpowiedzialny: dr inż. Robert Małkowski

Laboratorium znajdujące się w sali E-16B wyposażone jest w dwa zespoły wytwórcze o mocy 27 kVA każdy z odpowiednimi regulatorami, transformatory blokowe i sprzęgłowe z energoelektronicznym przełącznikiem zaczepów, rozdzielnicę, model odbioru, model łącza prądu stałego, model UPFC i powiązanie z siecią elektroenergetyczną PG. Generatory synchroniczne wyposażone są w nowoczesne układy wzbudzenia, pozwalające na znaczne zwiększenie możliwości dydaktycznych i badawczych. Posiadają możliwość wyboru kilku różnych struktur układów wzbudzenia zgodnych z normą IEEE. Układy utrzymują parametry generatorów wewnątrz dozwolonego obszaru pracy. Dedykowane oprogramowanie uatrakcyjnia prowadzone zajęcia dzięki wizualizacji analizowanych procesów regulacyjnych, zwiększa niezawodność pracy urządzeń oraz zmniejsza poziom zakłóceń wprowadzanych do sieci wydziałowej. Sterowanie pracą większości urządzeń, rejestracja i archiwizacja danych realizowana jest za pomocą systemu SCADA. Prace badawcze z dziedziny automatyki koncentrują się głównie na automatyzacji procesów regulacyjnych zachodzących w systemie elektroenergetycznym. W szczególności dotyczą analizy: stanów ustalonych i nieustalonych pracy systemu elektroenergetycznego, pracy nowoczesnych układów energoelektronicznych typu FACTS, jakości procesu synchronizacji, etc.

Laboratorium systemów sterowania mikroprocesorowego w systemach elektroenergetycznych

Odpowiedzialny: dr inż. Robert Małkowski

Laboratorium znajdujące się w sali E-16A wyposażone jest w 7 stanowisk, w których skład wchodzą sterowniki PLC wraz z modułami we/wy oraz komputery klasy PC. Podczas zajęć dydaktycznych studenci mają możliwość implementacji w sterowniku PLC algorytmów regulacji wybranych urządzeń elektroenergetycznych. W ramach zajęć opracowywane są również aplikacje wizualizacyjne pozwalające zarówno na parametryzację jak i weryfikację poprawności działania odpracowanych algorytmów.

Laboratorium techniki oświetleniowej

Odpowiedzialny: dr hab. inż. Stanisław Czapp

Laboratorium znajdujące się w sali 401 umożliwia przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dotyczących źródeł światła. Badane są lampy sodowe, lampy rtęciowe i lampy ledowe, a także wykonywane są pomiary natężenia oświetlenia. Odbywa się również nauczanie projektowania oświetlenia z wykorzystaniem programów komputerowych.

Laboratorium techniki bezpieczeństwa

Odpowiedzialny: dr hab. inż. Stanisław Czapp

Laboratorium znajdujące się w sali 501 umożliwia przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dotyczących sprawdzania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach niskiego napięcia. Realizowane są ćwiczenia związane ze środkami ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej (ochrony przy uszkodzeniu), m.in.: badanie przewodności elektrycznej podłóg i ścian, pomiar impedancji pętli zwarciowej, pomiar rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu.