Działalność dydaktyczna

Działalność dydaktyczna Katedry związana jest głównie z energetyką i elektroenergetyką. W ramach tej działalności istnieją trzy kierunki kształcenia:

 • elektrownie i gospodarka energetyczna,
 • systemy elektroenergetyczne,
 • urządzenia i instalacje elektroenergetyczne i elektryczne.

Prowadzone zajęcia można pogrupować w kilka podstawowych zakresów tematycznych, będących również przedmiotem badań naukowych Katedry:

 • systemy elektroenergetyczne,
 • automatyka w elektroenergetyce,
 • technologie wytwarzania energii,
 • problemy gospodarcze w energetyce,
 • optymalizacja rozwoju i eksploatacji systemów zaopatrzenia w energię,
 • informatyka i teleinformatyka w elektroenergetyce,
 • urządzenia i instalacje elektryczne,
 • oddziaływanie energetyki na środowisko.

Treści programowe przedmiotów mają umożliwić przekazanie studentom użyteczności wiedzy teoretycznej i praktycznej. Obok tradycyjnych wykładów prowadzone są liczne zajęcia ćwiczeniowe, laboratoryjne i projektowe, których celem jest pobudzenie aktywności studentów i stymulowanie ich samodzielności w rozwiązywaniu problemów.

Katedra Elektroenergetyki kształci studentów w zakresie:

 • wytwarzania energii w elektrowniach cieplnych, wodnych i jądrowych oraz w niekonwencjonalnych źródłach, takich jak elektrownie wiatrowe, baterie słoneczne;
 • gospodarki energetycznej i elektroenergetycznej na wszystkich szczeblach wytwarzania, dystrybucji i konsumpcji energii elektrycznej i cieplnej;
 • systemów energetycznych (cieplnych, gazowych itp.) - technicznych i ekonomicznych zasad ich funkcjonowania;
 • sieci i systemów elektroenergetycznych w zakresie ich pracy w stanach ustalonych (rozpływ mocy czynnej i biernej, poziomy napięć) z uwzględnieniem procesów regulacyjnych (regulacja częstotliwości i mocy czynnej oraz regulacja napięć) i w stanach nieustalonych (stabilność lokalna i globalna systemów);
 • elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i regulacyjnej;
 • systemów informatycznych i sterowania komputerowego w elektroenergetyce;
 • urządzeń i instalacji elektroenergetycznych;
 • układów FACTS w elektroenergetyce;
 • stanów nieustalonych i bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego.

Absolwent profilu "elektroenergetyka" zdobywa gruntowną wiedzę w zakresie projektowania instalacji elektroenergetycznych, urządzeń elektroenergetycznych, elektrowni i stacji elektroenergetycznych, sieci i systemów elektroenergetycznych, automatyki, teleinformatyki i informatyki w elektroenergetyce, nowoczesnych niekonwencjonalnych źródeł energii elektrycznej - w tym elektrowni wiatrowych, audytów energetycznych. Zdobyta wiedza pozwala na szybkie uzyskanie uprawnień budowlanych niezbędnych w samodzielnej pracy jako projektanta. Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej jest wiedza praktyczna nabywana w czasie trwania laboratoriów specjalistycznych takich jak: laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, laboratorium - model fizyczny elektroenergetycznego węzła wytwórczego, laboratorium sterowania procesami - analogowe i mikroprocesorowe układy regulacji, laboratorium komputerowej symulacji stanów pracy systemu elektroenergetycznego, laboratorium techniki oświetleniowej, laboratorium urządzeń w elektrowniach i stacjach. Laboratoria wyposażone są w nowoczesne systemy wizualizacji i sterowania procesów energetycznych.

Przygotowywane w ramach Katedry prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie wielokrotnie znajdowały praktyczne wykorzystanie w badaniach naukowych prowadzonych przez Katedrę Elektroenergetyki oraz w przemyśle. Większość prac jest realizowana z wykorzystaniem technik komputerowych.

Absolwent profilu "elektroenergetyka" uzyskuje wszechstronne wykształcenie z zakresu wytwarzania, przesyłu, rozdziału i użytkowania energii elektrycznej. Zdobyty w czasie studiów zasób wiedzy pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach energetyki zawodowej, takich jak: Krajowa Dyspozycja Mocy, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, elektrownie i elektrociepłownie, koncerny i zakłady energetyczne oraz w różnych gałęziach przemysłu na stanowiskach projektantów, głównych elektryków i głównych energetyków.

Wiedza techniczna uzupełniona wiadomościami z zakresu gospodarki energetycznej i marketingu pozwala często na zajmowanie stanowisk kierowniczych. Ponadto absolwent specjalności "elektroenergetyka” zdobywa gruntowne przygotowanie teoretyczne, pozwalające na dalsze pogłębianie wiedzy w ramach studium doktoranckiego i zdobycie w krótkim czasie stopnia doktora nauk technicznych.