Aktualności

Awans naukowy dr. inż. Jacka Klucznika

W dniu 17 kwietnia 2018 r. Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej nadała dr. inż. Jackowi Klucznikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika.

Podstawą zatwierdzenia awansu naukowego dr. inż. Jacka Klucznika jest uchwała komisji habilitacyjnej, która jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała całokształt dorobku naukowego kandydata uzyskanego po doktoracie.

Istotnym osiągnięciem habilitanta jest wydana w 2017 r. monografia naukowa Obliczanie wartości prądów w przewodach odgromowych linii elektroenergetycznych. Publikacja dotyczy ważkiego aspektu projektowania, eksploatacji i modernizacji napowietrznych linii elektroenergetycznych, jakim jest dobór przewodów odgromowych.

W monografii zaproponowano nowatorską metodę obliczania wartości prądów płynących w czasie zwarć w przewodach odgromowych, która służy doborowi tych przewodów pod względem wytrzymałości cieplnej. Opracowana przez dr. Klucznika metoda charakteryzuje się większą dokładnością i uniwersalnością niż dotychczas stosowane metody, pozwalając tym samym na dobór przewodów odgromowych z mniejszym ryzykiem popełnienia błędów projektowych.

Monografia, oprócz wysokiej wartości naukowej, jest również cennym źródłem wiedzy dla osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami projektowania i budową linii elektroenergetycznych.

Doktor Jacek Klucznik pracuje w Katedrze Elektroenergetyki. Jego zainteresowania naukowe i prowadzone prace badawcze koncentrują się na zagadnieniach sterowania, automatyki i stabilności we współczesnych systemach elektroenergetycznych. Opublikował około 140 publikacji, referatów naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Rezultaty wielu zrealizowanych przez habilitanta prac B+R zostały w praktyce wykorzystane w krajowym systemie elektroenergetycznym.