Katedra Elektroenergetyki

 

W Zespole Elektrowni i Gospodarki Energetycznej prowadzone są prace w zakresie planowania rozwoju źródeł mocy szczytowej i regulacyjno-interwencyjnej w systemie elektroenergetycznym oraz optymalizacji rozwoju zintegrowanych systemów energetycznych z udziałem nowoczesnych, w tym także odnawialnych źródeł energii. Opracowuje się zasady ekonomicznej eksploatacji elektrowni cieplnych, wodnych, wiatrowych oraz elektrociepłowni komunalnych i przemysłowych z uwzględnieniem wymogów środowiskowych. Rozwija się również badania z zakresu metod oceny efektywności inwestowania w energetyce. Badania naukowe są prowadzone są w ramach tematyki programowanie rozwoju oraz optymalizacja systemów zaopatrzenia w energię związane są z realizacją następujących zagadnień:

 • metoda i algorytmy do wyceny usług systemowych pełnionych przez uczestników rynku energii elektrycznej w zakresie regulacji mocy czynnej,
 • optymalizacja struktury oraz parametrów systemu zasilania w energię aglomeracji miejskiej w warunkach gospodarki rynkowej,
 • metoda i model do zintegrowanych, symulacyjnych i optymalizacyjnych badań energetyczno-ekologicznych z uwzględnieniem oceny oddziaływania na środowisko (model RAINS-Polska),
 • przetwarzanie energii ze źródeł niekonwencjonalnych z krótkookresową i sezonową akumulacją ciepła,
 • badania optymalizacyjne w zakresie rozwoju oraz podstawowych stanów ruchowych dużego systemu ciepłowniczego.

Osiągnięcia:

 • opracowanie modeli dynamicznych i algorytmów wyceny usług systemowych w zakresie regulacji mocy czynnej w warunkach konkurencyjnych rynków w systemach elektroenergetycznych,
 • opracowanie podstaw teoretycznych optymalizacji eksploatacji systemu ciepłowniczego, uwzględniających jego dynamikę.

W Zespole Systemów Elektroenergetycznych prowadzone są prace w zakresie analiz stanów pracy systemu elektroenergetycznego z uwzględnieniem procesów regulacyjnych, analiz stanów nieustalonych systemu elektroenergetycznego oraz automatyki i sterowania w elektroenergetyce. W sposób ciągły są kontynuowane i rozwijane prace nad udoskonalaniem modeli, metod i algorytmów sterowania układów automatyki, programów komputerowych oraz unowocześniany jest aparat teoretyczny (sieci neuronowe, zbiory rozmyte, algorytmy genetyczne). Badania naukowe są prowadzone są w ramach tematyki sterowanie w systemie elektroenergetycznym i związane są z realizacją następujących zagadnień:

 • nowe algorytmy i układy sterowania węzłów wytwórczych w systemie elektroenergetycznym w warunkach awaryjnych, oparte na wykorzystaniu sztucznej inteligencji i innych nowoczesnych narzędzi teoretycznych,
 • opracowanie nowych rozwiązań układów regulacji generatorów, turbin i transformatorów z wykorzystaniem techniki cyfrowej, inteligentnych algorytmów oraz teorii zbiorów rozmytych i sieci neuronowych,
 • systemy elektroenergetyczne w stanach normalnych i nienormalnych - problemy stabilności oraz poziomy napięć i rozpływu mocy biernej, w szczególności w sieciach przesyłowych 110-220-400 kV,
 • badanie możliwości wykorzystania usług systemowych jako narzędzia wspomagającego sterowanie systemu elektroenergetycznego,
 • opracowanie zasad świadczenia i rozliczania usług systemowych w warunkach konkurencyjnych rynków w systemach elektroenergetycznych,
 • opracowanie nowych zasad automatyki zabezpieczeniowej układów wzbudzenia generatorów synchronicznych przez wprowadzenie najnowszych osiągnięć techniki mikroprocesorowej,
 • elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym,
 • opracowanie nowych algorytmów optymalizacji tras linii elektroenergetycznych najwyższych napięć,
 • analiza błędów pomiaru impedancji pętli zwarciowej i ich wpływ na ocenę skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • modelowanie procesów regulacji mocy i częstotliwości w węzłach wytwórczych systemu elektroenergetycznego.

Osiągnięcia:

 • opracowanie modeli dynamicznych i algorytmów w zakresie regulacji mocy czynnej, regulacji rozpływów mocy biernej oraz regulacji napięć w systemie elektroenergetycznym w warunkach konkurencyjnych rynków w systemach elektroenergetycznych,
 • opracowanie zasad rozwoju hierarchicznego układu sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym,
 • opracowanie modeli matematycznych i narzędzi symulacyjnych do analiz systemowych stanów pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.