Postępowanie habilitacyjne

 

habilitant dr inż. Jacek Horiszny
zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
dziedzina i dyscyplina dziedzina: nauki techniczne; dyscyplina: elektrotechnika
wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora hablilitowanego Plik do pobrania - WNIOSEK
autoreferat Plik do pobrania - AUTOREFERAT
recenzje prof. dr hab. inż. Elżbieta Leśniewska-Komęza - recenzja
prof. dr hab. inż. Lech Nowak - recenzja 
prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn - recenzja
skład komisji habilitacyjnej przewodniczący - prof. dr hab. inż. Roman Barlik (Politechnika Warszawska),
sekretarz – dr hab. inż. Marek Olesz, prof. nadzw. PG,
recenzent – prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn (Politechnika Opolska),
recenzent  prof. dr hab. inż. Lech Nowak (Politechnika Poznańska),
recenzent  prof. dr hab. inż. Elżbieta Leśniewska-Komęza (Politechnika Łódzka),
członek komisji – prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie),
członek komisji  prof. dr hab. Tadeusz Glinka (Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych Komel w Sosnowcu).

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

data czynności w postępowaniu habilitacyjnym
14.12.2018 r. Wszczęcie postępowania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.
29.01.2019 r. Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wyraziła zgodę na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego oraz podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej.
01.04.2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów w dniu 08.03.2019 r. powołała Komisję Habilitacyjną 
17.05.2019 r. Przygotowanie recenzji. (rec. w załączeniu)
10.06.2019 r. Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Jackowi Horisznemu stopnia doktora habilitowanego.
11.06.2019 r. Podjęcie przez Radę Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika dr inż. Jackowi Horisznemu. Uchwała