Fundusze Europejskie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

W latach 2007-2015 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (jako główny wykonawca lub współwykonawca) zrealizował dziewięć projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

W efekcie realizacji projektów Wydział znacząco zmodernizował swoje zaplecze dydaktyczne i naukowo-badawcze. Dzięki realizacji projektów istotnie wzrosła jakość kształcenia studentów i doktorantów oraz możliwości prowadzenia innowacyjnych prac badawczo-wdrożeniowych na Wydziale.

Łączna wartość dofinansowania projektów wyniosła ponad 60 milionów złotych!

 

Projekty z Funduszy Europejskich zrealizowane na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki w latach 2007-2015

Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż

W latach 2008-2012 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej współrealizował projekt systemowy Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż.

W ramach projektu na Wydziale zrealizowano następujące działania: opracowano nowy program kształcenia na studiach I stopnia, przeprowadzono kursy podnoszące kwalifikacje, opracowano materiały dydaktyczne (w tym skrypty w formie elektronicznej), zorganizowano i przeprowadzono wyjazdy studyjne oraz wypłacono specjalne 3-letnie stypendia dla grupy studentów studiujących na zamawianym kierunku kształcenia.

W efekcie realizacji projektu uzyskano istotne podniesienie atrakcyjności kształcenia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki na kierunku Elektrotechnika, specjalność Technologie informatyczne w elektrotechnice.

Dofinansowanie projektu wyniosło 1 823 500 zł, z czego Wydział Elektrotechniki i Automatyki uzyskał kwotę 933 900 zł. Projekt dofinansowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 4 Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Informacji o projekcie oraz o działaniach zrealizowanych w ramach projektu udziela prof. dr hab. inż. Piotr Chrzan, prof. zw. PG.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Galeria zdjęć