Fundusze Europejskie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

W latach 2007-2015 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (jako główny wykonawca lub współwykonawca) zrealizował dziewięć projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

W efekcie realizacji projektów Wydział znacząco zmodernizował swoje zaplecze dydaktyczne i naukowo-badawcze. Dzięki realizacji projektów istotnie wzrosła jakość kształcenia studentów i doktorantów oraz możliwości prowadzenia innowacyjnych prac badawczo-wdrożeniowych na Wydziale.

Łączna wartość dofinansowania projektów wyniosła ponad 60 milionów złotych!

 

Projekty z Funduszy Europejskich zrealizowane na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki w latach 2007-2015

Centrum Studiów Zaawansowanych (Advanced PhD)

W latach 2013-2015 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wspólnie z innymi wydziałami Uczelni współrealizował projekt Centrum Studiów Zaawansowanych (Advanced PhD) – rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020.

W ramach projektu kilkudziesięciu doktorantów Wydziału uczestniczyło w interdyscyplinarnych studiach trzeciego stopnia, których program został stworzony w oparciu o najnowszą wiedzę i wykłady uznanych profesorów z uczelni zagranicznych. Projekt był jednym z kluczowych elementów unowocześnienia i umiędzynarodowienia studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej.

Dofinansowanie projektu, w całkowitej kwocie 12 397 528 zł (dla całej Uczelni), pochodziło z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 4 Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020

Informacji o realizacji projektu Centrum Studiów Zaawansowanych (Advanced PhD) na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki udziela dr hab. inż. Krzysztof Karwowski, prof. nadzw. PG.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Galeria zdjęć