Energetyka Odnawialna i Sieci Inteligentne

 

Profil absolwenta

Absolwent studium zyska wiedzę na temat teoretycznych i praktycznych aspektów zagadnień związanych ze źródłami energii odnawialnej i inteligentnymi sieciami energetycznymi. W ramach poszczególnych zajęć uczestnik zapozna się z zagadnieniami z zakresu specjalistyczno-wdrożeniowej problematyki małych elektrowni wiatrowych i farm wiatrowych, elektrowni słonecznych, małych elektrowni wodnych, biogazowni, kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Ponadto zostanie wprowadzony w specjalistyczne zagadnienia z zakresu przepisów prawnych, procedur administracyjnych, celów strategicznych i priorytetów oraz mechanizmów rynkowych i regulacyjnych sektora energetyki w Unii Europejskiej i w Polsce, jak również eksploatacji zasobów energetycznych i bezpieczeństwa energetycznego. Będzie przygotowany do oceny inwestycji z zakresu budowy obiektów energetyki opartej o odnawialne zasoby oraz wyposażony w wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i eksploatacji tych obiektów. Ponadto zyska kompetencję w zakresie zagadnień pokrewnych, począwszy od analizy inwestycyjnej, rachunku kosztów przedsięwzięć OZE, aż po pomiary eksploatacyjne, inteligentne systemy pomiarowe, czy problematykę ogniw fotowoltaicznych. Znajomość szczegółowych zagadnień OZE warunkuje cel nadrzędny, jakim jest specjalistyczne przygotowanie i samodzielność merytoryczno-zawodowa absolwenta w zakresie prezentowanej tematyki.

Czas trwania nauki

2 semestry

Planowany termin kolejnego naboru do 7 października 2016
Termin rozpoczęcia zajęć koniec października 2016 (po uzyskaniu zgody Rektora, pod warunkiem zgłoszenia co najmniej 28 kandydatów)

Wymagania wstępne

Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia (inżynierskich albo licencjackich).

Zasady naboru
 • kolejność zgłoszeń
 • przygotowanie kierunkowe
 • wniesiona opłata
Minimalna liczba zgłoszeń

28 uczestników

Liczba godzin

190 godzin

Tematyka zajęć

Zagadnienia prawne energetyki odnawialnej. Sieci telekomunikacyjne w elektroenergetyce. System elektroenergetyczny i bezpieczeństwo elektroenergetyczne. Smart Metering. Pomiary eksploatacyjne w energetyce. Badanie warunków wietrzności. Ogniwa fotowoltaiczne. Ocena warunków nasłonecznienia. Projektowanie instalacji elektrycznych elektrowni słonecznej. Eksploatacja inwerterów elektrowni słonecznych.

Małe elektrownie wiatrowe. Farmy wiatrowe. Budowa i eksploatacja układów elektromaszynowych elektrowni wiatrowych. Ochrona odgromowa elektrowni z odnawialnymi źródłami energii i obiektów energetycznych. Układy FACTS i ich współpraca z odnawialnymi źródłami energii.

Autonomiczne źródła energii. Zarządzanie energią w układach mikrogeneracji i generacji rozproszonej. Małe elektrownie wodne. Biogazownie. Rachunek kosztów przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Kolektory słoneczne. Pompy ciepła. Analiza inwestycyjna przedsięwzięć odnawialnych źródeł energii.

Do każdego bloku tematycznego słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne w formie elektronicznej.

Wykładowcy
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Zajczyk
 • dr hab. inż. Elżbieta Bogalecka
 • dr hab. inż. Paweł Bućko
 • dr hab. inż. Stanisław Czapp
 • dr hab. inż. Jarosław Guziński
 • dr hab. inż. Dariusz Karkosiński
 • prof. dr hab. inż. Leon Swędrowski, prof. PG
 • prof. dr hab. inż. Roman Śmierzchalski, prof. PG
 • dr inż. Jerzy Buriak
 • dr inż. Marcin Jaskólski
 • dr inż. Andrzej Kamonciak
 • dr inż. Zdzisław Kusto
 • dr inż. Robert Kowalak
 • dr inż. Marek Olesz
 • dr inż. Ryszard Signerski
 • dr hab. inż. Mirosław Włas
 • dr inż. Marek Wołoszyk
 • dr inż. Tadeusz Żurek
 • dr inż. Izabela Sadowska
Program ramowy

Program studiów dostępny jest w załączonym pliku w formacie PDF.

Opłaty

2400 zł brutto za jeden semestr, możliwe rozłożenie płatności na 3 raty

Wpłaty

W ciągu 2 tygodni od dnia ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych na studia.

Bank Zachodni WBK SA
nr 28 1090 1098 0000 0001 2130 5428
tytuł wpłaty: 2130 5428 OZE i Sieci Inteligentne

Politechnika Gdańska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Świadectwo ukończenia nauki

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Politechnikę Gdańską na zasadach określonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Informacje zgłoszeniowe

dziekanat.weia@pg.gda.pl
(58) 348 60 63

Proszę żądać potwierdzenia dostarczenia e-maila na naszą skrzynkę.

Kierownik studiów

dr inż. Krzysztof Dobrzyński
krzysztof.dobrzynski@pg.gda.pl

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy wysyłać drogą e-mailową (na załączonym formularzu) do 7 października 2016.