Energetyka Jądrowa

 

Profil absolwenta

Studium podyplomowe przygotowuje kadrę inżynieryjno-techniczną oraz administracyjną do zadań związanych z realizacją programu rozwoju energetyki jądrowej w kraju. Absolwenci studium zdobędą wiedzę, która umożliwi im ponadto zatrudnienie przy projektowaniu i budowie elementów układów technologicznych oraz przy nadzorze eksploatacyjnym pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Ze względu na przewidywane pilne potrzeby w dziedzinie szkolenia kadr, absolwenci studium będą mogli aktywnie włączyć się w proces organizacji szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz staży w różnych kierunkach specjalistycznych, niezbędnych z punktu widzenia zapewnienia prawidłowego przygotowania procesu inwestycyjnego, a następnie eksploatacji elektrowni jądrowej.

Czas trwania nauki

2 semestry

Termin rozpoczęcia studiów

październik 2016

Termin składania dokumentów

do 20 września 2016

Wymagania wstępne
 • ukończone studia wyższe (preferowani absolwenci po kierunku energetyka, elektrotechnika, mechanika, fizyka, chemia)
 • dokonanie zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie eia.pg.edu.pl/spej (od 1 lipca )
 • mile widziany staż zawodowy w dziedzinie związanej z szeroko rozumianą energetyką
Zasady naboru

O przyjęciu do studium decyduje komisja kwalifikacyjna pod przewodnictwem prodziekana ds. kształcenia po przeprowadzeniu z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie rozmowy oraz dodatkowych dokumentach rekrutacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni drogą korespondencyjną.

Liczba godzin

Zajęcia będą prowadzone systemem niestacjonarnym i odbywać się będą w weekendy (18 zjazdów sobota-niedziela po 9/10 godzin lekcyjnych) na Politechnice Gdańskiej oraz przez 3 dni robocze w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku. Słuchaczy obowiązuje obecność na wszystkich zajęciach.

Tematyka zajęć

Ze względu na przewidywany zróżnicowany profil specjalności zawodowej kandydatów, oprócz przedmiotów specjalistycznych, w programie kształcenia zakłada się przypomnienie wiadomości z przedmiotów podstawowych. Nie zabraknie praktycznych zajęć laboratoryjnych, pozwalających lepiej poznać specyfikę procesów zachodzących w takim obiekcie jak elektrownia cieplna, a w szczególności elektrownia jądrowa. Wykaz przedmiotów i liczby godzin zajęć dostępny jest na stronie studium eia.pg.edu.pl/spej

Studium podyplomowe jest prowadzone we współpracy z innymi wydziałami Politechniki Gdańskiej m.in. Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz Wydziałem Mechanicznym, jak również z Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku.

Wykładowcy
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Zajczyk WEiA PG
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kosowski WOiO PG
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Przemysław Mikielewicz WM PG
 • dr hab. inż. Andrzej Reński WEiA PG
 • dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz WEiA PG
 • dr hab. inż. Paweł Bućko WEiA PG
 • dr hab. inż. Grażyna Jarosz WFTiMS PG
 • dr Bogumiła Mysłek-Laurikainen Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku Świerku
 • dr inż. Renata Kierepko IFJ PAN
 • doc. dr inż. Andrzej Augusiak WEiA PG
 • dr inż. Marcin Jaskólski WEiA PG
 • dr inż. Paweł Szabracki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr inż. Tomasz Piotrowski Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Grygiel WFTiMS PG
 • dr inż. Ryszard Signerski, WFTiMS PG
 • mgr inż. Władysław Kiełbasa, Państwowa Agencja Atomistyki
 • mgr inż. Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak WEiA PG
 • mgr inż. Tomasz Minkiewicz WEiA PG
Opłaty

2600 zł brutto za semestr

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania słuchaczy w czasie trwania studium.

Świadectwo ukończenia nauki

Słuchacze, którzy pomyślnie zaliczą wszystkie przedmioty przewidziane w programie studium, otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, podpisane przez dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz rektora Politechniki Gdańskiej.

Informacje i złoszenia

Kierownik studium
Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak

ul. Gabriela Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk
gmach im. prof. Kazimierza Kopeckiego, pokój E-309
tel. 58/347 62 93 i 58/347 23 54
e-mail: agnieszka.kaczmarek@pg.gda.pl
Strona www: eia.pg.edu.pl/spej