Efektywność energetyczna w sektorze publicznym

Sprawozdanie z realizacji zadania

Sprawozdanie z realizacji zadania P.N.: Studia podyplomowe "Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - zarządzanie energią w gminach i powiatach 2017/2018".

Profil absolwenta

Absolwent studiów uzyska wiedzę na temat teoretycznych i praktycznych aspektów efektywności energetycznej i zarządzania energią w gminach i powiatach. W ramach poszczególnych zajęć uczestnik zapozna się z zagadnieniami z zakresu specjalistyczno-wdrożeniowej problematyki źródeł ciepła w budynkach, instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, w tym rekuperacji energii, instalacji oświetlenia budynków i przestrzeni publicznej, skojarzonego wytwarzania energii i układów mikrokogeneracji, budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego, poprawy efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej oraz w pewnym zakresie w obiektach przemysłowych. Ponadto zostanie wprowadzony w specjalistyczne zagadnienia z zakresu przepisów prawnych i procedur administracyjnych, w szczególności związanych z oceną charakterystyki energetycznej budynków, wykonywaniem audytu energetycznego i audytu efektywności energetycznej. Ponadto zyska kompetencje w zakresie gospodarki energetycznej w gminach i powiatach, wykonywania bilansów energii na poziomie gmin, opracowywania scenariuszy zaopatrzenia gminy w energię i w efekcie planowania rozwoju infrastruktury energetycznej gmin. Znajomość szczegółowych zagadnień poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym warunkuje cel nadrzędny, jakim jest specjalistyczne przygotowanie i samodzielność merytoryczno-zawodowa absolwenta w zakresie prezentowanej tematyki.

Czas trwania nauki

2 semestry

Termin naboru brak

Termin rozpoczęcia zajęć brak

Wymagania wstępne

Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich albo licencjackich) lub studiów magisterskich. 

Zasady naboru
  • kolejność zgłoszeń
  • delegacja pracownika z miejsca pracy
  • wniesiona opłata 
Minimalna liczba uczestników

32 uczestników

Liczba godzin

185 godziny

Tematyka zajęć

Podstawowe pojęcia i terminologia z zakresu efektywności energetycznej w sektorze publicznym i zarządzania energią w gminach i powiatach. Zagadnienia prawne. Ocena stanu technicznego budynków, źródeł ciepła oraz instalacji. Uproszczony dobór instalacji do potrzeb. Ocena stanu oświetlenia.
Ocena opłacalności rynkowej działań racjonalizujących użytkowanie energii. Sporządzanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych. Charakterystyka energetyczna budynków. Przykładowe świadectwo dla budynku. Rodzaje termomodernizacji budynku. Budownictwo niskoenergetyczne i pasywne. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej.
Infrastruktura energetyczna gmin. Zaopatrzenie gminy w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe. Ocena możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Analiza techniczno-ekonomiczna możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii, w tym odnawialnych, takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne. Rachunek kosztów przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Audyty parametrów zakupu energii elektrycznej.
Do każdego bloku tematycznego słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne w formie elektronicznej.

Wykładowcy

•    prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat
•    dr hab. inż. Paweł Bućko, prof. PG 
•    dr inż. Jerzy Buriak 
•    dr inż. Marcin Jaskólski 
•    dr inż. Izabela Sadowska 
•    dr inż. Andrzej Szajner
•    dr inż. Michał Wójcik
•    dr inż. Tadeusz Żurek 
•    dr inż. Teresa Żurek 
•    mgr inż. Sławomir Dobrowolski
•    mgr inż. Kornel Borowski
•    mgr inż. Tomasz Minkiewicz
•    mgr inż. Andrzej Tersa
•    mgr inż. Leszek Wróblewski

 

Program ramowy

Program studiów dostępny jest w załączonym pliku w formacie PDF.

Opłaty i wpłaty

2400 zł brutto za jeden semestr, możliwe rozłożenie płatności na 3 raty.

Wpłaty należy dokonać w ciągu 2 tygodni od dnia ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych na studia.

Bank Zachodni WBK SA
nr 93 1090 1098 0000 0001 2263 1509
tytuł wpłaty: nr zadania 030625 -  opłata za studia podyplomowe ..imię i nazwisko uczestnika"

Politechnika Gdańska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

 

Studia współfinansowane w wysokości 50% czesnego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla 40 uczestników. O kwalifikacji do dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń. 
Pierwszeństwo mają osoby delegowane przez urzędy gmin i powiatów.

 

Świadectwo ukończenia nauki 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Politechnikę Gdańską na zasadach określonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Informacje zgłoszeniowe i zgłoszenia

dziekanat.weia@pg.gda.pl

(58) 348 60 63

Proszę żądać potwierdzenia dostarczenia e-maila na naszą skrzynkę.

Kierownik studiów

dr inż. Izabela Sadowska

izabela.sadowska@pg.gda.pl

Zgłoszenia

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy wysyłać drogą e-mailową (na załączonym formularzu) wraz z ewentualnym formularzem delegacji z miejsca pracy do 3 lutego 2017 r.