Aktualności

Awans naukowy mgr inż. Alicji Stoltmann

W dniu 25 września 2018 roku Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej nadała mgr inż. Alicji Stoltmann tytuł naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika.

W rozprawie doktorskiej mgr inż. Alicja Stoltmann zaproponowała autorską metodę analizy wielokryterialnej wyboru lokalizacji źródeł wytwórczych energii elektrycznej, która stanowi połączenie metody AHP oraz metody taksonomii numerycznej. Metoda może być wykorzystana do tworzenia rankingów lokalizacji źródeł wytwórczych rozproszonej generacji energii elektrycznej, pomocnych w wytyczaniu kierunków rozwoju krajowego systemu elektroenergetycznego.

Doktor Stoltmann w 2013 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, gdzie następnie kontynuowała kształcenie na studiach doktoranckich. Jako autorka lub współautorka opublikowała 14 artykułów naukowych oraz uczestniczyła w kilku krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Od 2015 roku pracuje w Katedrze Elektroenergetyki.

Opiekę naukową nad rozprawą doktorską doktor Stoltmann sprawowali promotorzy: dr hab. inż. Paweł Bućko, prof. nadzw. PG oraz dr inż. Marcin Jaskólski. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: dr hab. inż. Anna Gawlak, profesor nadzw. PCz. oraz dr hab. inż. Waldemar Dołęga z Politechniki Wrocławskiej.