Nabór na kursy Ia oraz Ib

Nabór kandydatów na kursy organizowane w ramach „Systemu certyfikacji osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonalne” prowadzą ośrodki szkoleniowe bezpośrednio odpowiedzialne za prowadzenie kursów, tj. jednostki, które poddały się audytowi przeprowadzonemu przez UDT-CERT i spełniły określone kryteria dotyczące wyposażenia bazy dydaktycznej i laboratoryjnej oraz kompetencji kadry prowadzącej zajęcia. Terminy kolejnych kursów szkoleniowych, przewidzianych w systemie certyfikacji osób będą uzgadniane z UDT-CERT.

Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad kursami pełni PTBN (Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności) www.ptbn.pl, członek ESRA (European Safety and Reliability Association). ESRA jest towarzystwem naukowo-technicznym o licznych kontaktach z firmami i instytucjami europejskimi i poza Europą, które firmuje m.in. konferencje ESREL. PTBN integruje działania zainteresowanych środowisk naukowych i technicznych, organizując m.in. coroczne warsztaty międzynarodowe SSARS, poświęcone aktualnym problemom niezawodności i bezpieczeństwa.

Zgłoszeń na kursy należy dokonywać na formularzach udostępnionych na stronach internetowych ośrodków szkoleniowych:

Kurs Ia (Diagnostyka procesów i systemów) - Politechnika Warszawska

Kurs Ib (Bezpieczeństwo funkcjonalne) - Politechnika Gdańska

Formularz zgłoszeniowy po wypełnieniu i podpisaniu prosimy zeskanować i przesłać w formie elektronicznej (plik *.pdf) na adres maciej.kozyra@pg.edu.pl lub po wydrukowaniu faksem na numer 58 347 24 87. Opłata za kurs Ib wynosi 1800 zł. Opłaty należy dokonać wyłącznie na konto podane w formularzu zaznaczając formę płatności (przelew bankowy / przekaz pocztowy lub karta płatnicza). Uczestnicy kursu otrzymują pisemne potwierdzenie wniesionej opłaty wraz ze świadectwem ukończenia kursu, wydanym przez Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Przystąpienie do „Systemu certyfikacji osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonalne” zgłasza się indywidualnie na stronach UDT-CERT. Znajduje się tam szczegółowa informacja o warunkach certyfikacji i wymaganych dokumentach oraz terminie egzaminu.